Втора курсова задача (домашна работа)
[Условен оператор, функции]

    Номерът на курсовата задача се получава като резултат от операцията "остатък от целочислено деление" в С++. Първият аргумент на операцията е факултетният номер на студента, а вторият аргумент е числото 31 (ф.н. % 31).
    Общото условие на задачата е:
    Данните за програмата да се въвеждат от клавиатурата и да се прави проверка за валидност на входните данни. Програмата трябва да съдържа поне 2 функции - главна функция main за вход, проверка на входа и изход и още една функция, която извършва пресмятанията.
    Да се обърне внимание на типа на връщаната стойност, на броя и типовете на параметрите на функцията. След някои задачи в квадратни скоби е указан номер на подобна задача от [1].0. Напишете програма, която решава квадратно уравнение с коефициенти a, b и c, като разгледате и случаите, когато a=0 и/или b=0 и/или c=0.
1. Напишете програма, която решава биквадратно уравнение с коефициенти a, b и c, като разгледате и случаите, когато a=0 и/или b=0 и/или c=0.
2. Напишете програма, която решава линейна система уравнения:
aх + by = v
cx + dy = w,
където x и y са неизвестните, а a, b, c, d, v и w са зададени входни параметри.
3. Напишете програма, която чете 3 числа с плаваща точка и отпечатва най-голямото от тях [4.6].
4. Напишете програма, която чете 3 числа с плаваща точка и отпечатва най-малкото от тях.
5. Напишете програма, която чете 3 низа и ги сортира лексикографски [4.13].
6. Напишете програма, която чете година и определя дали дадена година е високосна [5.13].
7. Напишете програма, която решава уравнението ax3 = b, като разгледате и случаите, когато a=0 и/или b=0.
8. Напишете програма, която проверява дали даден низ се съдържа в друг даден низ [5.26].
9. Напишете програма, която чете месец и определя колко са дните на този месец [4.16].
10. Напишете програма, която чете две числа с плаваща точка и проверява дали те съвпадат с точност до два знака след десетичната точка [4.17].
11. Напишете програма, която чете число с плаваща точка и проверява дали то е цяло число.
12. Напишете програма за преминаване на неметрични (американски) към метрични мерни единици за обем, като използвате подходяща таблица [4.20].
13. Напишете програма за преминаване на неметрични (американски) към метрични мерни единици за тегло (маса), като използвате подходяща таблица [4.20].
14. Напишете програма за преминаване на неметрични (американски) към метрични мерни единици за дължина, като намерите и използвате подходяща таблица [4.20].
15. Напишете програма за смяна на валута при фиксирания валутен курс на лева към еврото. Задава се вида на смяната - от лева в евро или обратно, задава се и сумата и се извежда сумата в другата валута.
16. Напишете програма за смяна на валута от лева в долари и обратно. Задава се вида на смяната - от лева в долари или обратно, задава валутния курс и сумата, която ще се сменя. Извежда се сумата в другата валута.
17. Напишете програма за пресмятане на годишния данък в България (вж. глава 4.6 Вложени условни оператори от учебника) като използвате таблицата от 1999 г.: до 900 лв. - необлагаеми от 900 до 1200 лв. - 20% над горницата от 900 лв. от 1200 до 4200 лв. - 60 лв. + 26% над горницата от 1200 лв. от 4200 до 15600 лв. - 840 лв. + 32% над горницата от 4200 лв. над 15600 лв. - 4503.60 лв. + 40% над горницата от 15600 лв.
18. Напишете програма, която проверява дали две въведени цели числа x и y удовлетворяват равенството 5x + 2y = 7.
19. Напишете програма, която проверява дали въведено число x принадлежи на зададен интервал.
20. Напишете програма, която проверява дали въведено число x удовлетворява условието:
not (not (x>0) or (x<1) and not (x>2*x)).
21. Напишете програма, която проверява дали две въведени числа x и y удовлетворяват условието:
not (x==y) or (x<1) or not (x>2*y) or (y>1).
22. Напишете програма, аналогична на програмата coins6.cpp, която да смята с български монети.
23. Напишете програма, която превъща въведено трицифрено число, записано в шестнадесетична бройна система в записа му в десетична бройна система.
24. Напишете програма, която на всяко въведено цяло положително число по-малко от 100, съпоставя записа му с римски цифри [4.12].
25. Напишете програма, която пресмята брой секунди от сегашния момент до зададен бъдещ момент. Този бъдещ момент да се въвежда от клавиатурата като 3 цели неотрицателни цели числа - час, минути, секунди и да означава момент от днешния или утрешния ден, т.е. търсеният брой секунди ще е по-малък от 24*60*60.
26. Напишете програма, която превъща въведено четирицифрено число, записано в десетична бройна система в записа му в шестнадесетична бройна система.
27. Напишете програма, която проверява дали 3 числа могат да бъдат дължини на страни на правоъгълен триъгълник.
28. Напишете програма, която проверява дали 3 числа могат да бъдат страни на триъгълник.
29. Напишете програма, която да чете цяло число x (0< x < 1000) и да отпечатва сумата от цифрите му.
30. Напишете програма, която да чете число с плаваща точка (ъгъл в радиани), след това да чете низ - един от sin, cos, tg, cotg и да извежда стойността на съответната тригонометрична функция с аргумент зададения ъгъл.