III. Курсови задачи

    След разглеждане на учебен материал от няколко лекции, на студентите се задава домашна работа - да напишат програма, която да премине на защита пред ръководителя на упражненията.


Първа курсова задача (домашна работа)
[Аритметика, графични класове]

    Номерът на курсовата задача се получава като резултат от операцията "остатък от целочислено деление" в С++. Първият аргумент на операцията е факултетният номер на студента, а вторият аргумент е числото 31 (ф.н. %31).
    Общото условие на задачата е:
    Да се въведат графичните обекти с помощта на мишка и/или клавиатура. Да се извършат пресмятанията и се визуализират графичните обекти.
    След условието на задачата е даден контролен пример. Програмата трябва да решава и други, зададени от проверяващия примери.
   [Вариант - задачата да обхване и учебния материал от функции: Програмата трябва да съдържа поне 2 функции (едната от които е главна функция main).]

0. При въвеждане на 3 точки - върхове на триъгълник, да се пресметне лицето му.
(2,3); (5,2.5); (1,-1)
1. При въвеждане на 3 точки - върхове на триъгълник, да се пресметне радиусът на описаната около него окръжност.
(-2,2.5); (5,2.5); (1,-1.5)
2. При въвеждане на 3 точки - върхове на триъгълник, да се пресметне отношението на най-малкия му ъгъл към най-големия му ъгъл.
(2,2.4); (5,2.5); (0.5,0)
3. При въвеждане на 4 точки, да се намерят две от тях, разстоянието между които е най-голямо.
(30,10); (-10,0); (20,20); (-10,0)
4. При въвеждане на 3 точки - върхове на триъгълник, да се пресметне периметъра му.
(-2,3); (5,4); (1,0)
5. При въвеждане на 3 точки - върхове на триъгълник, да се пресметне радиуса на вписаната в триъгълника окръжност.
(2,2.1); (-3,2.5); (0,0)
6. При въвеждане на 3 точки - върхове на триъгълник, да се пресметнат големините на трите му ъгли.
(32,22); (-30,25); (10,0)
7. При въвеждане на 3 точки - върхове на триъгълник, да се определи какъв е триъгълника - остроъгълен, тъпоъгълен или правоъгълен.
(0,0); (25,0); (0,50)
8. При въвеждане на 3 точки - върхове на триъгълник, да се намерят големините на трите му височини.
(3,1); (-1,2.5); (0,0.5)
9. При въвеждане на 3 точки - върхове на триъгълник, да се намерят големините на трите му медиани.
(31,30); (-10,1); (0,55)
10. При въвеждане на 3 точки - върхове на триъгълник, да се намери отношението на най-малката му страна към най-голямата му страна.
(35,0); (-12,5); (0,0)
11. При въвеждане на 2 точки - върхове на триъгълник, да се намери лицето на триъгълника с трети връх - началото на координатната система.
(9,1); (-1,0)
12. При въвеждане на 2 точки, да се намерят ъглите на триъгълника с върхове тези две точки и трети връх - точката (0,10).
(900,10); (-100,-80)
13. При въвеждане на 4 точки, да се намерят онези две от тях, разстоянието между които е най-малко.
(9,1); (-1,0); (2,3); (-1,0)
14. При въвеждане на 4 точки, да се намери триъгълника с най-малко лице, който има за върхове три от тези точки.
(3,1); (0,0); (2,2); (-1,0)
15. При въвеждане на 3 точки - върхове на триъгълник, да се намерят координатите на произволна точка от вътрешността на триъгълника.
(3,4); (-3,2.5); (0,-4.2)
16. При въвеждане на 3 точки - върхове на триъгълник, да се намери разстоянието от медицентъра му до началото на координатната система.
(3,0); (-1.5,2.5); (0,0)
17. При въвеждане на 3 точки, да се намери дължината на начупената линия, свързваща последователно тези точки.
(0.22,0.28); (-0.19,0); (0.10,0.15)
18. При въвеждане на окръжност и точка да се определи дали точката лежи в кръга, определен от окръжността.
(0.2,0.2), 1; (-0.1,0)
19. При въвеждане на окръжност и отсечка да се определи дали отсечката лежи в кръга, определен от окръжността.
(0.022,0.023), 0.1; (-0.01,0), (0,0)
20. При въвеждане на 5 точки, да се намери окръжност, съдържаща всички точки.
(3,1); (-1,0); (-2,2); (-1,2); (1,-1)
21. При въвеждане на 3 точки, да се намери дължината на окръжността, минаваща през тези точки. (30,10); (-10,0); (-10,10)
22. При въвеждане на отсечка, да се определи дали тя пресича координатна ос.
(-3,4), (4,1)
23. При въвеждане на окръжност и отсечка да се определи дали отсечката пресича окръжността.
(22,23), 12; (-10,0), (0,0)
24. При въвеждане на 3 точки, да се намери лицето на окръжността, минаваща през тези точки.
(0.2,-0.1); (-0.1,0); (-0.1,0.1)
25. При въвеждане на 3 точки - върхове на триъгълник, да се намери големината на ъглополовящата на най-големия му ъгъл.
(3,1); (-1,2.5); (0,0.5)
26. При въвеждане на 3 точки - върхове на триъгълник, да се пресметнат синусите на ъглите му.
(-2.0,4.0); (-3.0,2.5); (0.0,2.0)
27. При въвеждане на 3 точки - върхове на триъгълник, да се пресметнат косинусите на ъглите му.
(-25.0,41.0); (-32.0,20.5); (0.0,22.0)
28. При въвеждане на 2 отсечки, да се намери окръжност, съдържаща двете отсечки.
(-3,-1), (0,4); (-5,-2), (8, 0)
29. При въвеждане на 3 точки - върхове на триъгълник, да се определи дали триъгълникът е правоъгълен.
(0,8); (-3,0); (0,0) ;
30. При въвеждане на 2 окръжности да се определи дали се пресичат.
(-2,4), 5; (-3,2), 6