Практикум по въведение в програмирането: C++

Учебна програма

1. Увод - 3
-- Запознаване с компютъри и интегрирана система за програмиране
-- Компилиране на проста програма
-- Видове грешки

2. Основни типове данни - 3
-- Числени типове - цели числа и числа с плаваща точка, онстанти
-- Вход и изход
-- Аритметични операции и операция присвояване
-- Низове, поднизове, сливане на низове
-- Форматиран изход

3. Обекти - 5
-- Конструиране и използване на обекти
-- Използване на обекти
-- Изобразяване на графични форми
-- Графични структури
-- Избор на координатна система
--Получаване на вход от графичен прозорец
-- Сравняване на визуална и числова информация

* Решаване на индивидуални графични задачи - 1

4. Условни оператори - 3
-- Оператори if и if/else, операции за числови сравнения
-- Проверка за валидност на входните данни
-- Програмиране на алтернативи
-- Вложени условни оператори
-- Логически операции и булеви променливи

5. Функции - 6
-- Писане на функции
-- Документиране на функции
-- Връщане на стойност и параметри на функции
-- Странични ефекти
-- Параметри-псевдоними
-- Област на действие на променливите, глобални променливи
-- Постъпково прецизиране
-- От псевокод към код
-- Проиграване
-- Предусловия и макрос assert

6. Цикли - 6
-- Прости цикли - оператори while и do/while
-- Цикъл for
-- Типични конструкции с цикъл: четене на данни и извеждане на таблици
-- Итеративни алгоритми и сходимост на алгоритми
-- Генериране на случайни събития и симулации
-- Вложени цикли
-- Област на действие на променлива

* Тест №2 - 1

7. Тестване и настройка - 5
-- Тестване на функция
-- Подбор на тестови примери
-- Оценка на резултатите от тестването
-- Трасиране на програмата
-- Използване на дебъгера
-- Постъпково изпълнение на програмата
-- Проверка на стойности на променливи
-- Стратегии при тестването -- Ограничения на дебъгера

* Задаване и работа по курсова задача - 3

8. Вектори и масиви - 3
-- Вектори
-- Векторите като параметри и стойности на функции
-- Намиране на стойност
-- Броене
-- Намиране на всички съответствия
-- Отстраняване и вмъкване на елемент
-- Програмен модел на многоъгълник
-- Дефиниране и използване на масиви
-- Двумерни масиви

* Защита на курсова задача - 2
* Практически изпит - 1

Общо - 45 часа

Забележка: Всички часове се провеждат в компютърна зала, като се осигурява един компютър за двама души. Занятията, отбелязани със *, се провеждат, като се осигурява на всеки студент отделен компютър