Въведение в програмирането: C++

Учебна програма

1. Увод - 4 (3)
-- Компютри и програмиране
-- Езици зи програмиране и транслатори за езици от високо ниво
-- Проста програма - компилиране и грешки
-- Алгоритми

2. Основни типове данни - 5 (3)
-- Числени типове - цели числа и числа с плаваща точка
-- Вход и изход
-- Оператор за присвояване
-- Константи
-- Аритметика
-- Низове - променливи от тип string, поднизове, сливане на низове
-- Форматиран изход

3. Обекти - 5 (3)
-- Конструиране на обекти
-- Използване на обекти
-- Обекти от реалния свят
-- Изобразяване на графични форми (3*)

4. Условни оператори - 6 (3)
-- Условният оператор if
-- Операции за числови сравнения
-- Проверка за валидност на входните данни
-- Операторът if/else
-- Програмиране на алтернативи
-- Вложени условни оператори
-- Логически операции
-- Булеви променливи

* Тест №1 - 1

5. Функции - 8 (3)
-- Функциите като черни кутии
-- Писане на функции
-- Документиране на функции
-- Връщане на стойност
-- Параметри на функции
-- Странични ефекти
-- Процедури
-- Параметри-псевдоними
-- Област на действие на променливите, глобални променливи
-- Постъпково прецизиране, създаване на кода, проиграване
-- Предусловия и макрос assert
-- Рекурсия

6. Цикли - 6 (3)
-- Прости цикли - оператор while
-- Цикъл for
-- Цикъл do/while
-- Безкрайни цикли
-- Типични конструкции с цикъл: четене на данни и извеждане на таблици
-- Итеративни алгоритми и сходимост на алгоритми
-- Генериране на случайни събития и симулации
-- Вложени цикли
-- Област на действие на променлива

7. Тестване и настройка - 4 (3)
-- Самостоятелно тестване на функция
-- Подбор на тестови примери
-- Оценка на резултатите от тестването
-- Трасиране на програмата
-- Работа на дебъгерът
-- Стратегии при тестването (3*)

8. Вектори и масиви - 6 (3)
-- Използване на вектори за съхраняване на данни
-- Индекси на вектори
-- Векторите като параметри и стойности на функции
-- Прости алгоритми за вектори: намиране на стойност, броене и др.
-- Успоредни вектори
-- Векторите като данни на обект
-- Дефиниране и използване на масиви, масивите като параметри, масиви от символи
-- Двумерни масиви

Общо - 45 (30) часа

* Тест №3
* Устен изпит

Забележка: След всяка главна тема са дадени часовете за лекции и в скоби -- часовете за упражнения. 24 часа от упражненията се провеждат в семинарна зала и 6 часа (отбелязани със *) - в компютърна зала.