Практикум по въведение в програмирането: C++

График за занятията

Тема на занятието Дати от -- до
1. Увод - 3 
-- Запознаване с компютъри и интегрирана система за програмиране 
-- Компилиране на проста програма 
-- Видове грешки 
10.10.00 -- 
24.10.00
3
2. Основни типове данни - 3 
-- Числени типове - цели числа и числа с плаваща точка, онстанти 
-- Вход и изход 
-- Аритметични операции и операция присвояване 
-- Низове, поднизове, сливане на низове 
-- Форматиран изход 
25.10.00 -- 
13.11.00
3
3. Обекти - 3 
-- Конструиране и използване на обекти 
-- Използване на обекти 
-- Изобразяване на графични форми 
-- Графични структури 
-- Избор на координатна система 
-- Получаване на вход от графичен прозорец 
-- Сравняване на визуална и числова информация 

* Решаване на индивидуални графични задачи - 3

16.11.00 -- 
03.12.00
6
4. Условни оператори - 3 
-- Оператори if и if/else, операции за числови сравнения 
-- Проверка за валидност на входните данни 
-- Програмиране на алтернативи 
-- Вложени условни оператори 
-- Логически операции и булеви променливи 
05.12.00 -- 
18.12.00
3
5. Функции - 6 
-- Писане на функции 
-- Документиране на функции 
-- Връщане на стойност и параметри на функции 
-- Странични ефекти 
-- Параметри-псевдоними 
-- Област на действие на променливите, глобални променливи 
-- Постъпково прецизиране 
-- От псевокод към код 
-- Проиграване 
-- Предусловия и макрос assert 

* Задаване и работа по курсова задача - 3

20.12.00 -- 
23.12.00
9
6. Цикли - 3 
-- Прости цикли - оператори while и do/while 
-- Цикъл for 
-- Типични конструкции с цикъл: четене на данни и извеждане на таблици 
-- Итеративни алгоритми и сходимост на алгоритми 
-- Генериране на случайни събития и симулации 
-- Вложени цикли 
-- Област на действие на променлива 

* Тест №2 - 3 

* Работа по курсова задача - 3

02.01.01 -- 
08.01.01
9
7. Тестване и настройка - 3 
-- Тестване на функция 
-- Подбор на тестови примери 
-- Оценка на резултатите от тестването 
-- Трасиране на програмата 
-- Използване на дебъгера 
-- Постъпково изпълнение на програмата 
-- Проверка на стойности на променливи 
-- Стратегии при тестването 
-- Ограничения на дебъгера 

8. Вектори и масиви - 3 
-- Вектори 
-- Векторите като параметри и стойности на функции 
-- Намиране на стойност, броене 
-- Намиране на всички съответствия 
-- Отстраняване и вмъкване на елемент 
-- Програмен модел на многоъгълник 
-- Дефиниране и използване на масиви 
-- Двумерни масиви 

* Работа по курсова задача - 4 

* Защита на курсова задача - 2

10.01.01 -- 
15.01.01
12
Общо 45