Въведение в програмирането: C++

График за лекции

Тема на лекция Дата-БСУ / часа Дата-ЮЗУ / часа
    Компютри - hardware и software 
-- Какво е компютър? 
-- Принципи на работа на компютъра 
-- Анатомия на компютъра 
-- Операционни системи
- 14.09.00 / 4 1
   DOS и бройни системи 
-- DOS - запознаване и основни команди 
-- Бройни системи
- 21.09.00 / 4 2
   Увод  
-- Компютри и програмиране 
-- Езици за програмиране и транслатори за езици от високо ниво 
-- Проста програма - компилиране и грешки 
-- Алгоритми 
10.10.00 / 3 28.09.00 / 4 3
   Основни типове данни - I  
-- Числени типове - цели числа и числа с плаваща точка 
-- Вход и изход 
-- Оператор за присвояване 
-- Константи 
-- Аритметика 
24.10.00 / 3 05.10.00 / 2 4
  Основни типове данни - II 
-- Низове - променливи от тип string, поднизове, сливане на низове 
-- Форматиран изход 
13.11.00 / 3 05.10.00 / 2 5
  Обекти - I 
-- Конструиране на обекти 
-- Използване на обекти 
14.11.00 / 3 12.10.00 / 4 6
   Обекти - II 
-- Обекти от реалния свят 
-- Изобразяване на графични форми
15.11.00 / 3 19.10.00 / 4 7
    Условни оператори -  I 
-- Условният оператор if 
-- Операции за числови сравнения 
-- Проверка за валидност на входните данни 
-- Операторът if/else 
-- Програмиране на алтернативи 
04.12.00 / 3 26.10.00 / 4 8
  Условни оператори - II 
-- Вложени условни оператори 
-- Логически операции 
-- Булеви променливи 
05.12.00 / 3 02.11.00 / 4 9
   Тест №1  
   Функции - I  
-- Функциите като черни кутии 
-- Писане на функции 
-- Документиране на функции 
-- Връщане на стойност 
06.12.00 / 3 09.11.00 / 4 10
   Функции - II
-- Параметри на функции 
-- Странични ефекти 
-- Процедури 
-- Параметри-псевдоними 
-- Област на действие на променливите, глобални променливи 
18.12.00 / 4 16.11.00 / 4 11
   Функции - III
-- Постъпково прецизиране, създаване на кода, проиграване 
-- Предусловия и макрос assert 
-- Рекурсия 
19.12.00 / 3 23.11.00 / 4 12
   Цикли - I 
-- Прости цикли - оператор while 
-- Цикъл for 
-- Цикъл do/while 
-- Безкрайни цикли 
-- Типични конструкции с цикъл: четене на данни и извеждане на таблици 
20.12.00 / 4 30.11.00 / 4 13
   Цикли - II 
-- Итеративни алгоритми и сходимост на алгоритми 
-- Генериране на случайни събития и симулации 
-- Вложени цикли 
-- Област на действие на променлива 
08.01.01 / 3 07.12.00 / 4 14
   Тестване и настройка 
-- Самостоятелно тестване на функция 
-- Подбор на тестови примери 
-- Оценка на резултатите от тестването 
-- Трасиране на програмата 
-- Работа на дебъгерът 
-- Стратегии при тестването (3*) 
09.01.01 / 3 14.12.00 / 4 15
   Вектори и масиви
-- Използване на вектори за съхраняване на данни 
-- Индекси на вектори 
-- Векторите като параметри и стойности на функции 
-- Прости алгоритми за вектори: намиране на стойност, броене и др. 
-- Успоредни вектори 
-- Векторите като данни на обект 
-- Дефиниране и използване на масиви, масивите като параметри, масиви от символи 
-- Двумерни масиви 
10.01.01 / 4 21.12.00 / 4 16
       Общо:  45 часа   60 часа 17