Конспект
по Въведение в програмирането: C++
 1. Принципи на работа на компютъра. Устройство на компютъра
 2. Операционни системи. DOS - основни команди
 3. Бройни системи
 4. Езици за програмиране и транслатори
 5. Проста програма - компилиране и грешки
 6. Алгоритми
 7. Цели числа и числа с плаваща точка. Константи и променливи
 8. Големина и точност на числата в С++. Вход и изход
 9. Оператор за присвояване, съставни оператори. Грешки при закръгляне
10. Преобразуване на тип. Именовани константи. Изброени типове
11. Аритметични операции
12. Низове - константи и променливи. Вход и изход за низове Поднизове, сливане на низове
13. Форматиране на изхода
14. Конструиране на обекти. Използване на обекти. Обекти от реалния свят
15. Графични форми. Графични класове
16. Избор на координатна система. Получаване на вход от графичния прозорец
17. Сравняване на визуална и числова информация
18. Условният оператор if. Операции за сравнения на числа и низове
19. Сравняване на числа с плаваща точка. Проверка за валидност на входните данни
20. Двойката оператори if и else. Условна операция
21. Програмиране на алтернативи. Оператор switch. Вложени условни оператори
22. Логически операции, променливи и константи. Закони на де Морган. Булеви променливи
23. Функциите като черни кутии. Писане и документиране на функции
24. Връщане на стойност. Параметри на функции
25. Деклариране на функции. Странични ефекти. Процедури
26. Параметри псевдоними. Константни псевдоними
27. Област на действие на променливите. Глобални променливи
28. Постъпково прецизиране. От псевдокод към код. Проиграване
29. Предусловия и макрос assert. Рекурсия
30. Оператор за цикъл while. Удвояване на влог, факториел и максимална стойност.
31. Цикли for и do/while Безкрайни цикли
32. Типични конструкции с цикъл. Четене на данни, разпознаване на сентинел и извеждане на таблици
33. Итеративни алгоритми и сходимост на алгоритми
34. Генериране на случайни събития и симулации
35. Вложени цикли
36. Област на действие на променлива. Инварианти на цикли
37. Самостоятелно тестване на функции. Подбор на тестови примери. Оценка на резултатите
38. Трасиране на програмата. Работа на дебъгерът
39. Стратегии при тестването
40. Използване на вектори за съхраняване на данни. Индекси на вектори
41. Векторите като параметри и стойности на функции
42. Прости алгоритми за вектори: намиране на стойност, броене и др.
43. Успоредни вектори
44. Векторите като данни на обект

      01.12.2000