Практикум по въведение в програмирането: C++

Анотация

Практикум по въведение в програмирането е за студентите I курс (първи семестър) от специалност Информатика за 2000/2001 уч. година. Основна цел на практикума е придобиване на основни навици и умения по програмиране, и овладяване на основите на езика С++.

Започва се със запознаване с компютъра и операционната система DOS. Преминава се към запознаване със средата за програмиране - Borland C/C++ за DOS. С първата програма се обясняват видовете грешки в процеса на програмиране. Разглеждат се коментари, потокови вход и изход, променливи и константи, оператор за присвояване. Усвоява се работата със знакови низове -- типа string от стандарта на ANSI C++.

Запознаването с обекти, свойства на примерни класове, инициализация на обекти и използване на членове-функции се прави с помощта на графични програми, създавани от студентите с използването на малка графична библиотека. Така се повишава интересът към програмирането, тъй като работата с графични обекти е интересна за студентите. Тук всеки студент има възможност да направи самостоятелно индивидуална графична задача, зададена от преподавателя.

Използването на условни оператори, числови сравнения и булеви операции е важна част от всеки начален курс по програмиране. Особено внимание се отделя на стратегии при обработване на входа и изхода и на справяне с грешки при вход. Следва работа с функции, предаване на параметри, документиране на функции, област на действие на променливите. Важно място заемат и стратегии за декомпозиция на сложни задачи и създаване на програми за решаване на практически задачи. Циклите се въвеждат и изучават във връзка със задачи за приближения и симулации. Въпросите за тестване и настройка на програмите, за откриване и ефективно отстраняване на грешки са едни от най-важните в програмирането и затова за тях са отделени достатъчно часове в този практикум.

Важна част от практикума е задаване на курсова задача, работа по нея и защитата й. Курсовита задача е различна за всеки студент. Предвидени са часове за работа по тази задача, с насоките и помощта на преподавателя. Разбира се, студентите могат да работят по курсовата задача и извън часовете за практикума.

Последната тема е вектори и масиви - разглежда се шаблонът vector от стандарта на ANSI C++, а след това масивът като наследена от езика C структура.

Естествено продължение на този практикум е практикумът по програмиране и структури от данни, който се води II семестър. Придобитите знания и умения се използват и от други практикуми по информатика, програмиране, бази данни и др.

Необходима предварителна подготовка на студентите - обща компютърна грамотност.

Практикумът ще следва курса по Въведение в програмирането: С++ и ще използва главно учебника на Кай Хорстман [6].


Литература

1. Димитър Богданов. Обектно ориентирано програмиране, Техника, 1998.

2. Стенли Липман. Езикът С++ в примери, Колхида Тренд КООП, 1993.

3. Брайън Овърленд, C++ на разбираем език, ИК "Алекс софт", 1999.

4. Грег Пери. С++ програмиране в 101 примера, Paraflow & Prentice Hall Int., София, 1994.

5. Тед Фейсон. Borland C++. Обектно-ориентирано програмиране, Първа част, Нисофт ООД и Macmillan Computer Publishing, София, 1995.

6. Кай Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000.

7. H. M. Deitel, P. J. Deitel. C++ How to Program, Prentice Hall, 1994.

8. Nell Dale, Chip Weems, Mark Headington. Programming in C++, Jones and Bartlett Publ., 1998.