Въведение в програмирането: C++

Анотация

Въведение в програмирането е основен курс за студентите I курс (първи семестър) от специалност Информатика за 2000/2001 уч. година. Основна цел на курса е да се овладеят принципите на програмирането, и основите на езика С++.

Започва се с основни идеи и характеристики на компютрите, програмирането, езици за програмиране, алгоритмите. Преминава се към запознаване със средата за програмиране - Borland C/C++ за DOS. С първата програма се обясняват видовете грешки в процеса на програмиране. Основните типове данни се въвеждат с цели числа и числа с плаваща точка. Разглеждат се коментари, потокови вход и изход, променливи и константи, оператор за присвояване, типа string от стандарта на ANSI C++.

Ранната употреба на обекти е съвременен подход при изучаването на принципите на програмирането с обектно-ориентиран език. Затова и следващите въпроси от курса са запознаване с обекти, свойства на примерни класове, инициализация на обекти и използване на членове-функции. Този материал се илюстрира с помощта на графични програми, създавани от студентите с помощта на малка графична библиотека.

Запознаването с условни оператори, числови сравнения и булеви операции е важна част от всеки начален курс по програмиране. Особено внимание се отделя на стратегии при обработване на входа и изхода и на справяне с грешки при вход. Следва запознаване с функции, концепция за предаване на параметри, документиране на функции, област на действие на променливите, рекурсивни функции. Важно място заемат и стратегии за декомпозиция на сложни задачи и създаване на програми за решаване на практически задачи. Циклите се въвеждат и изучават във връзка със задачи за приближения и симулации.

Въпросите за тестване и настройка на програмите, за откриване и ефективно отстраняване на грешки са едни от най-важните в програмирането и затова за тях е отделено място в този курс. Последната тема е вектори и масиви - избран е съвременния подход най-напред да се разгледа шаблонът vector от стандарта на ANSI C++, а след това масивът като наследена от езика C структура.

Естествено продължение на този курс е курсът Програмиране и структури от данни, който се чете II семестър. Придобитите знания се използват и от други курсове по информатика, програмиране и бази данни.

Необходима предварителна подготовка на студентите - обща компютърна грамотност.

Курсът ще се води по учебника на Кай Хорстман [6].


Литература

1. Димитър Богданов. Обектно ориентирано програмиране, Техника, 1998.

2. Стенли Липман. Езикът С++ в примери, Колхида Тренд КООП, 1993.

3. Брайън Овърленд, C++ на разбираем език, ИК "Алекс софт", 1999.

4. Грег Пери. С++ програмиране в 101 примера, Paraflow & Prentice Hall Int., София, 1994.

5. Тед Фейсон. Borland C++. Обектно-ориентирано програмиране, Първа част, Нисофт ООД и Macmillan Computer Publishing, София, 1995.

6. Кай Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000.

7. H. M. Deitel, P. J. Deitel. C++ How to Program, Prentice Hall, 1994.

8. Nell Dale, Chip Weems, Mark Headington. Programming in C++, Jones and Bartlett Publ., 1998.