Структури от данни и програмиране: C++

Учебна програма

1. Класове - 6
-- Обособяване на класове
-- Интерфейс и капсулиране
-- Членове-функции на класа
-- Конструктори по подразбиране и конструктори с параметри
-- Достъп до полетата с данни
-- Принципи на обектно-ориентираното програмиране

2.  Масиви - 3
-- Дефиниране и използване на масиви
-- Масивите като параметри
-- Масиви от символи
-- Двумерни масиви

3. Потоци - 3
-- Четене и запис в текстови файлове
-- Текстови потоци
-- Аргументи от командния ред
-- Произволен достъп

4. Модули - 4
-- Разделно компилиране
-- Създаване на заглавни файлове
-- Разделяне на програмата на няколко първични файла
-- Поделяне на променливи между модули
-- Проекти

5. Алгоритми - 10
-- Сортиране чрез селекция
-- Измерване на времето за работа и анализ на ефективността на алгоритъма за сортиране чрез селекция
-- Сортиране чрез сливане
-- Анализ на алгоритъма за сортиране чрез сливане
-- Търсене в несортирани и сортирани данни
-- Двоично търсене
-- Търсене и сортиране на реални данни
-- Бързо сортиране
-- Непряка рекурсия
-- Ефективност на рекурсията

6. Въведение в структурите от данни - 7
-- Свързани списъци
-- Указатели и динамична памет
-- Реализация на свързани списъци - класове, итератори, операции
-- Топологично сортиране
-- Предефиниране на оператори
-- Шаблони

7. Наследяване - 6
-- Производни класове
-- Конструктор на базов клас
-- Викане на член-функция на базов клас
-- Полиморфизъм
-- Виртуални функции
-- Връзки между класове

8. Още структури от данни - 6
-- Стек и опашка
-- Двоични дървета

Общо - 45 часа