Структури от данни и програмиране: С++


Точкова система за оценка - редовна сесия:

Набрани точки Оценка
90..100 Отличен (6)
76..89 Мн. добър (5)
63..75 Добър (4)
50..62 Среден (3)
0..49 Слаб (2)

Набиране на точките за редовна сесия:

Вид на заданието Максимален брой точки
I тест  15
ІІ тест  10
Курсова задача 10
Присъствие на лекции 5
Присъствие и активност на упражнения 5
Присъствие и активност на практикум 5
ІІІ тест 20
Задача на компютър 10
Устен изпит 20
Общо 100

І тест се прави в часовете за лекции с използване на учебници, лекции и др.
ІІ тест се прави на упражнения или практикум на компютър
Курсова задача - индивидуална задача за написване на програма, която студентът трябва дада защити пред асистента
ІІІ тест се прави през първия ден на изпита с използване на учебници, лекции и др.
Задача на компютър - прави се на компютър, без използване на учебници, лекции и др.
Устен изпит (по-точно писмен изпит и събеседване) се провежда в рамките на изпитните
сесии. До устен изпит се допускат студенти, събрали най-малко 30 точки. 


Точкова система за оценка - поправителна сесия:

Набрани точки Оценка
54..60 Отличен (6)
46..53 Мн. добър (5)
38..45 Добър (4)
30..37 Среден (3)
0..29 Слаб (2)

Набиране на точките за поправителна сесия:

Вид на заданието Максимален брой точки
Курсова задача 10
ІІІ тест 20
Задача на компютър 10
Устен изпит 20
Общо 60
Поправителният изпит се провежда 2 дни в рамките на една изпитна сесия. Първия ден се защитава курсова задача, прави се ІІІ тест и се решава задача на компютър, втория ден се провежда устен изпит. До устен изпит се допускат студенти, събрали най-малко 10 точки.