К О Н С П Е К Т
Структури от данни и програмиране: C++

1. Обособяване на класове. Интерфейс и капсулиране. Членове-функции на класа. Коректност на const.
2. Конструктори по подразбиране. Конструктори с параметри. Извикване на конструктори от конструктори. Предефиниране на функции. Достъп до полетата с данни.
3. Принципи на обектно-ориентираното програмиране.
4. Масиви. Дефиниране и използване на масиви. Масивите като параметри.
5. Масиви от символи. Двумерни масиви.
6. Четене и запис в текстови файлове. Текстови потоци.
7. Аргументи от командния ред. Произволен достъп.
8. Разделно компилиране. Създаване на заглавни файлове. Разделяне на програмата на няколко първични файла. Поделяне на променливи между модули. Проекти.
9. Сортиране чрез селекция. Измерване на времето за работа и анализ на ефективността на алгоритъма за сортиране чрез селекция.
10. Сортиране чрез сливане. Анализ на алгоритъма за сортиране чрез сливане
11. Търсене в несортирани и сортирани данни Двоично търсене. Търсене и сортиране на реални данни.
12. Бързо сортиране.
13. Непряка рекурсия. Ефективност на рекурсията.
14. Свързани списъци. Указатели и динамична памет.
15. Реализация на свързани списъци - класове, итератори, операции
16. Топологично сортиране.
17. Предефиниране на оператори.
18. Шаблони.
19. Вложени класове. Стандартни контейнери. Копиране на обекти, които съдържат указатели.
20. Наследяване. Производни класове. Викане на конструктор и член-функция на базов клас.
21. Полиморфизъм. Защитен достъп.
22. Виртуални функции. Връзки между класове.
23. Двоични дървета - търсещи дървета
24. Двоични дървета - кодиране на Хъфман

   28.05.2001                                                                            Н. Киров