Николай Киров - Преподаване

ПСД - примери към лекции
*** Сортиране чрез вмъкване, селекция и размяна
*** Рекурсивни алгоритми
*** Линейни структури от данни
*** Кодиране на Хъфман
*** Приятелски функции и класове. Шаблони за класове
*** Шаблони List и ListNode на Deitel за свързани списъци
*** Класове на Deitel за двоични дървета