Конспект
Програмиране и структури от данни: C++
ІІ курс, задочно обучение
1. Преки методи за сортиране на масиви. Сортиране чрез вмъкване, селекция и размяна. Функции на С++
2. Рекурсивни дефиниции и рекурсивни функции. Рекурсивни и итеративни варианти
3. Рекурсивно търсене в сортиран масив
4. Разделяне на масив на дялове. Метод на "бързо сортиране"
5. Непряка рекурсия - Хилбертови криви
6. Основни операции (действия) с линейни стуктури от данни. Реализация (модел) на линейна структура с масив
7. Успоредни масиви. Сортировка на масив без разместване на елементите на масива. Индексни масиви, обратни индексни масиви
8. Динамична памет (heap). Операциите на С++ new и delete. Указатели и операция ->
9. Свързани списъци. Основни операции (действия) със свързани списъци. Двусвързани списъци
10. Стек. Реализация с масив и със свързан списък
11. Опашка и циклична опашка. Реализация с масив и със свързан списък
12. Двоични дървета. Дефиниране и операции. Обхождане на двоично дърво
13. Рекурсивна дефиниция на двоично дърво. Двоични дървета за представяне на аритметични изрази
14. Кодове с променлива дължина. Алгоритъм на Хъфман за построяване на оптимално двоично дърво. Реализация на С++
15. Класове. Конструктор и деструктор на клас. Константни членове на клас - функции и данни. Композиция на класове
16. Приятелски функции и класове. Шаблони за класове
17. Шаблони List и ListNode на Deitel за свързани списъци
18. Класове на Deitel за двоични дървета

1.02.2001 г.                                                                         Н. Киров