Програмиране и използване на компютрите II

График за лекции

Тема Дата
КСТ
Дата
КТТ, Е
1. Функции - 4 (6) 
-- Процедури. 
-- Параметри-псевдоними 
-- Постъпково прецизиране, създаване на кода, проиграване 
-- Рекурсия 
05.03 06.03 3/3
2. Цикли - 4 (6) 
-- Прости цикли - оператор while 
-- Цикъл for 
-- Цикъл do/while 
-- Конструкции с цикъл: четене на данни и извеждане на таблици 
-- Итеративни алгоритми и сходимост на алгоритми 
-- Генериране на случайни събития и симулации 
-- Вложени цикли 
06.03
19.03
07.03
20.03
6/9
3. Тестване и настройка - 4 (6) 
-- Самостоятелно тестване на функции 
-- Подбор на тестови примери 
-- Оценка на резултатите от тестването 
-- Трасиране на програмата 
-- Работа на дебъгерът 
-- Стратегии при тестването 
20.03 21.03 3/12
4. Класове - 4 (6) 
-- Обособяване на класове 
-- Интерфейс и капсулиране 
-- Членове-функции 
-- Конструктори по подразбиране и с параметри 
-- Достъп до полетата с данни 
02.04 02.04 4/16
 
5. Вектори и масиви - 4 (6) 
-- Използване на вектори за съхраняване на данни 
-- Индекси на вектори 
-- Векторите като параметри и стойности на функции 
-- Прости алгоритми за вектори: намиране на стойност, броене и др. 
-- Векторите като данни на обект 

* Тест №1 - 14.05

-- Дефиниране и използване на масиви, масивите като параметри 
-- Двумерни масиви 

03.04
14.05
03.04
14.05
7/23
6. Потоци - 4 (3) 
-- Четене и запис в текстови файлове 
-- Текстови потоци 
-- Аргументи от командния ред 
-- Произволен достъп 
15.05 15.05 3/26
7. Наследяване - 4 (6) 
-- Динамична памет 
-- Производни класове 
-- Конструктор на базов клас 
-- Викане на член-функция на базов клас 
-- Полиморфизъм 
-- Виртуални функции 
-- Връзки между класове 
29.05 30.05 4/30
Общо 30