Програмиране и използване на компютрите II

Учебна програма

1. Функции - 4 (6)
-- Процедури.
-- Параметри-псевдоними
-- Постъпково прецизиране, създаване на кода, проиграване
-- Рекурсия
** Експлозивно развитие на персоналните компютри

2. Цикли - 4 (6)
-- Прости цикли - оператор while
-- Цикъл for
-- Цикъл do/while
-- Конструкции с цикъл: четене на данни и извеждане на таблици
-- Итеративни алгоритми и сходимост на алгоритми
-- Генериране на случайни събития и симулации
-- Вложени цикли

3. Тестване и настройка - 4 (6)
-- Самостоятелно тестване на функции
-- Подбор на тестови примери
-- Оценка на резултатите от тестването
** Пакетни файлове и скриптове
-- Трасиране на програмата
-- Работа на дебъгерът
-- Стратегии при тестването

4. Класове - 4 (6)
-- Обособяване на класове
-- Интерфейс и капсулиране
-- Членове-функции
-- Конструктори по подразбиране и с параметри
-- Достъп до полетата с данни

* Тест №1 - 1

* Задаване и работа по курсова задача - (3)

5. Вектори и масиви - 4 (6)
-- Използване на вектори за съхраняване на данни
-- Индекси на вектори
-- Векторите като параметри и стойности на функции
-- Прости алгоритми за вектори: намиране на стойност, броене и др.
-- Векторите като данни на обект
-- Дефиниране и използване на масиви, масивите като параметри
-- Двумерни масиви

6. Потоци - 4 (3)
-- Четене и запис в текстови файлове
-- Текстови потоци
-- Аргументи от командния ред
** Алгоритми за шифроване
-- Произволен достъп
** Бази от данни и сигурност

7. Наследяване - 4 (6)
-- Динамична памет
-- Производни класове
-- Конструктор на базов клас
-- Викане на член-функция на базов клас
-- Полиморфизъм
-- Виртуални функции
-- Връзки между класове
** Операционни системи

* Тест №2 - 1
* Защита на курсова задача - (2)
* Решаване на задача на компютър - (1)

Общо 30 (45) часа

Забележки:
1. След всяка главна тема са дадени часовете за лекции и в скоби -- часовете за упражнения.
2. Упражненията се провеждат в компютърна зала.
3. Темите, означени със ** са допълнителни и се дават с цел повишаване на общата компютърна грамотност на студентите.