Програмиране и използване на компютрите II 

Точкова система за оценка за първа сесия, редовно обучение:

Набрани точки Оценка
90..100 Отличен (6)
76..89 Мн. добър (5)
63..75 Добър (4)
50..62 Среден (3)
0..49 Слаб (2)
Набиране на точките:
Вид на заданието Максимален брой точки
Първи тест 20
Курсова задача 10
Присъствие и активност на лекции 10
Присъствие и активност на упражнетия 10
Втори тест 20
Задача на компютър 10
Устен изпит 20
Общо 100
До устен изпит се допускат студенти, събрали най-малко 30 точки.


Точкова система за оценка:
- задочно обучение;
- поправителна сесия - редовно обучение:
 
Набрани точки Оценка
54 - 60 Отличен (6)
46 - 53 Мн. добър (5)
38 - 45 Добър (4)
30 - 37 Среден (3)
0 - 29 Слаб (2)
Точките се събират според следната таблица:
Вид на заданието Максимален брой точки
Курсова задача 10
Втори тест 20
Задача на компютър 10
Устен изпит 20
Общо 60
До устен изпит се допускат студенти, събрали поне 10 точки от курсова задача, втори тест и задача на компютър. 

Първи тест се прави се в часовете за лекции с използване на учебници, лекции и др.
Курсова задача - индивидуална задача за написване на програма, която студентът трябва да защити пред асистента.
Задача на компютър - самостоятелно написване на програма на компютър в последните часове на семестъра на упражнения, без използване на учебници, лекции и др.
Втори тест се прави в рамките на изпитните сесии, с използване на учебници, лекции и др. Студентите задочно обучение правят само този тест.
Устен изпит (по-точно писмен изпит и събеседване) се провежда в рамките на изпитните сесии.