К О Н С П Е К Т
Програмиране и използване на компютрите II
(редовно обучение)
1. Странични ефекти и процедури.
2. Параметри-псевдоними
3. Глобални и локални променливи
4. Постъпково прецизиране, създаване на кода, проиграване
5. Рекурсия
6. Прости цикли - оператор while
7. Оператор for
8. Оператор do/while и безкрайни цикли
9. Конструкции с цикъл: четене на данни и извеждане на таблици
10. Сходимост на алгоритми
11. Генериране на случайни събития и симулации
12. Вложени цикли
13. Област на действие на променлива
14. Самостоятелно тестване на функции, подбор на тестови примери, оценка на резултатите от тестването
15. Стратегии при тестването
16. Обособяване на класове. Интерфейс
17. Капсулиране и членове-функции
18 Конструктори по подразбиране и с параметри. Достъп до полетата с данни
19. Използване на вектори за съхраняване на данни. Индекси на вектори
20. Векторите като параметри и стойности на функции
21. Прости алгоритми за вектори: намиране на стойност, броене и др.
22. Векторите като данни на обект
23. Дефиниране и използване на масиви, масивите като параметри
24. Двумерни масиви
25. Четене и запис в текстови файлове
26. Текстови потоци. Аргументи от командния ред
27. Произволен достъп
28. Производни класове
29. Динамична памет
30. Викане на конструктор и на член-функция на базов клас
31. Полиморфизъм
32. Виртуални функции
33. Връзки между класове

23.01.2001 г.                                                        Н. Киров