Обектно ориентирано програмиране: C++

График за лекции

Тема на 3 часова лекция Дата - БСУ Дата - ЮЗУ Примери
1. Класове и абстрактни данни 
-- Дефиниция на клас абстрактни данни Time. Достъп до членовете на класа. 
-- Отделяне в различни файлове на дефинициите на класа (header) от дефинициите на функциите на класа. 
-- Инициализация на обекти от тип клас - конструктор. 
-- Използване на аргументи по подразбиране с конструкторите. 
-- Деструктор. Кога се изпълняват конструкторите и деструкторите. 
-- Get и set функции. 
-- Оператор за присвояване (почленно копиране). 
-- Обекти от тип клас като параметри на функции. 
09.10.00 14.09.00 deitel_01
  Класове и абстрактни данни 
-- Обекти константи и константи членове на тип клас -- функции и данни. 
-- Композиция -- класове като членове на други класове. 
-- Приятелски функции и приятелски класове. 
-- Използване на указател this. 
-- Статични членове на клас. 
11.10.00 21.09.00 deitel_02
2. Предефиниране на операции 
-- Въведение, основни понятия. Ограничения при предефинирането на операции. 
-- Функции за предефиниране на операции: членове на класа или приятелски функции. 
-- Предефиниране на потоковите операции вмъкване и извличане. 
-- Предефиниране на унарни и бинарни операции 
-- Създаване на клас Array
23.10.00 28.09.00 deitel_03
      Тест № 1 
3. Наследяване на класове 
-- Базисни класове и производни класове. 
-- Защитени (protected) членове на клас. 
-- Прехвърляне на указатели от базисния клас към производния клас. 
-- Предефиниране на членове от базисния клас в производния клас. 
25.10.00 05.11.00 deitel_04
   Наследяване на класове 
-- Публични (public), защитени (protected) и частни (private) базисни класове. 
-- Директни и индиректни базисни класове. 
-- Използване на конструктури и деструктури в производни класове. 
12.11.00 12.10.00 deitel_05
 4. Виртуални функции и полиморфизъм 
-- Виртуални функции. 
-- Абстрактни базисни класове и конкретни класове. 
-- Клас Employee и производни класове. 
13.11.00 19.10.00 deitel_06
    Виртуални функции и полиморфизъм 
-- Полиморфизъм. 
-- Нови класове, динамично създаване на производни класове. 
-- Виртуални деструктури. 
-- Клас Shape и производни класове. 
14.11.00 26.10.00 deitel_07
5. Входни и изходни потоци 
-- Потоци. iostream заглавен файл. 
-- Потоков вход/изход на класове и обекти. 
-- Потоков изход -- операции и функции. 
-- Потоков вход -- операции и функции. 
-- Потокови манипулатори. 
-- Състояния на потоците. 
-- Предефиниране на потоковите операции. 
04.12.00 02.11.00 deitel_08
6. Шаблони 
-- Шаблони за функции и предефиниране. 
-- Шаблони за класове. 
05.12.00 09.11.00 deitel_09
   Шаблони 
-- Нетипизирани параметри и наследственост. 
-- Приятелски функции и класове. 
-- Статични членове на клас. 
06.12.00 16.11.00 deitel_10
7. Обработка на изключения 
-- Дефиниция, класическа обработка на изключения. 
-- Принципи на обработката на изключения в С++. 
-- Пример с деление на 0. 
-- Докладване (throw) на изключение. 
-- Прихващане (catch) на изключение. 
17.12.00 23.11.00 deitel_11
   Обработка на изключения 
-- Пренасочване на обработката на изключението. 
-- Обработка на неочаквани изключения. 
-- Конструктори, деструктори и изключения. 
-- Наследственост и изключения. 
18.12.00 30.11.00 strous_12
8. Потоци и работа с файлове 
-- Йерархия на данни 
-- Последователни файлове - създаване, обновяване и четене 
-- Файлове с пряк достъп - създаване, обновяване и четене 
-- Работа с низови потоци 
19.12.00 07.12.00 deitel_13
9. Класове за структури от данни 
-- Свързан списък 
-- Стекове и опашки 
08.01.01 14.12.00 deitel_14 
budd_14
   Класове за структури от данни 
-- Дървета 
 
09.01.01 21.12.00 deitel_15 
budd_15
Общо - 45 часа