CSCB324, NETB290

Задачи 2020

Задача 9. https://action.informatika.bg/problems/182
Веднъж Ели без да иска разпиля по пода всичките N банкноти, които имаше в портмонето си. Те имаха номинали A1, A2, ..., AN, изписани върху тях. Тъкмо започвайки да се ядосва на непохватността си, тя забеляза, че банкнотите са се наредили в редичка една до друга като така числата им образуваха едно много голямо число. Моментално ядът ѝ изчезна, бивайки заменен от мисли колко обувки може да си накупи, ако наистина разполагаше с толкова много пари!
Същата вечер тя разказа на Крис за случилото се, и приятелката ѝ я попита колко голямо число се е получило. Ели всъщност не помнеше, но все още имаше в портмонето си всичките банкноти. Сега тя се зачуди кое е най-голямото число, което би могло да се получи при конкатенирането на числата, изписани върху тях. Помогнете ѝ, като намерите това число.

Вход

На първия ред на стандартния вход е зададено цялото число N – броя банкноти, които има Ели. На следващия ред са зададени N на брой цели числа A1, A2, ..., AN – числата, изписани върху всяка от банкнотите.

Изход

На стандартния изход изведете едно цяло число – най-голямото, което може да се получи при конкатениране на N-те числа, изписани на банкнотите на Ели.

Ограничения

1 ≤ N ≤ 100
1 ≤ Ai ≤ 1,000,000

Примерен вход 

5
42 13 666 17 1337

Примерен изход
6664217133713

Задача 10. https://action.informatika.bg/problems/215
Ели има стринг S с дължина N и магическо устройство със сила L. Устройството прави следното: подавайки му индекс i (0 ≤ i ≤ N - L), то сортира подстринга с дължина L, започващ в индекс i. По-точно, устройството пренарежда в азбучен ред символите S[i], S[i + 1], ..., S[i + L - 1], включително.
Нека, например, S е "TOPCODER" и силата на устройството L е 5. Ако момичето ползва устройството в индекс 0, тя ще получи "COOPTDER" тъй като ще сортира "TOPCO" в "COOPT". Ако, обаче, го използва в индекс 2, тя ще сортира "PCODE" в "CDEOP" и ще получи "TOCDEOPR".
За съжаление, нейното устройство има дефект, поради който може да бъде използвано максимум веднъж. Сега момичето се чуди кой е лексикографски най-малкият стринг, който може да получи от S ползвайки го максимум веднъж?

Вход

На първия ред на стандартния вход ще бъдат зададени двете цели числа N и L – съответно дължината на стринга S, с който разполага момичето, и силата на устройството. На следващия ред ще бъде зададен самият стринг S, съдържащ N главни букви от английската азбука ('A'-'Z').

Изход
На стандартния изход изведете един стринг – лексикографски най-малкия резултат, който може да бъде получен ползвайки устройството най-много веднъж.

Ограничения
2 ≤ L ≤ N ≤ 50

Примерен вход   
8 5
TOPCODER   

Примерен изход
COOPTDER