CSCB324, NETB290

Задачи 2020

Задача 7: Разместване2020
Даден е низ, състоящ се от малки латински букви. С разместване на буквите на низа, може да се конструира множество от низове. Да се намери броя на елементите на това множество и n-тия низ относно лексикографската наредба.

Стандартен вход
Всеки пример се задава на отделен ред като низ s и число n. Ако n е по-голямо от броя на различните низове m, да се зАмени с n mod m.

Стандартен
изход

За всеки пример на изхода се записва търсените низ и число. 

Примерен вход:
alabala 1
alabala 3
alabala 106

Решение:
aaaabll 105
aaaallb 105
aaaabll 105


Задача 8: Коефициент2020
Напишете програма, която намира коефициента пред k-тата степен на x в полинома
p(x) = (x - 1)n(x + 1)m.

Вход
От първия ред на стандартния вход се въвежда броя на тестовите примери. За всеки са зададени по три
цели числа - стойностите на n, m и k за съответния тестов пример. 

Ограничения
n, m >= 0, n + m <= 60, 0 <= k <= n + m

Изход
За всеки тестов пример програмата трябва да изведе на отделен ред коефициента пред k-тата степен на x в съответния полином.

Примерен вход:
2
3 1 3
4 0 2

Решение:
-2
6

www.hackerrank.com/cscb324-2020