CSCB324, NETB290

Задачи 2020

Задача 3: Превръщане2020
Да се напише програма за отпечатване на цяло число в p-ична бройна система.

Вход
На стандартния вход за един тестов пример на един ред се задава основата на бройната система p и редица от числа за превръщане. Входът съдържа много тестови примери.

Ограничения
2 <= p <= 32
Дължината на редицата за един тестов пример не недвишава 1000.
Всички числа от входа са в интервала [0, 106].

Изход
За всеки тестов пример на отделен ред се отпечатва редицата от задените числа в исканата бройна система. Цифрите на числото след цифрата 9 са поредните главни букви от латинската азбука.
 
Примерен вход:
2 32 100 101
16 15 14 13 12 100 101


Решение:
100000 1100100 1100101
F E D C 64 65


Задача 4: Брой2020
Да се напише програма, която намира броя на простите числа в редица с N елементи - цялата част на стойността на израза:
fabs(k*log(x)*sin(x)), x = 1, 2, ..., N.

Вход
На стандартния вход са зададени не повече от 100 примери. Всеки пример се определя с две положителни цели числа k и N на един ред.

Ограничения
k <= 103
N  <= 108

Изход
Извежда се намерения брой - за всеки пример на отделен ред.
 
Примерен вход:
100 10
11 10


Решение:
1
3

Обяснение:
За втория тестов пример генерираната редица е:
0 6 1 11 16 5 14 22 9 13
Забележка.
Поради ограниченията на Хакерранк, примерите, с които минава задачата са по-малки от дадената горна граница за N. Програмата ще бъде тествана и с
N = 108.
www.hackerrank.com/cscb324-2020