CSCB324, NETB290

Задачи 2020

Задача 1. Суми2020
Дадена е редица от цели числа. Да се намери най-голямото число, което се получава като сума от два последователни члена на редицата.

Вход
За всеки пример на един ред от стандартния вход (cin) се задава число n - дължината на редицата. На следващия ред са записани n цели числа с разделител интервал. Входът съдържа много примери.

Ограничения
2 <= n <= 1000
Числата в редицата са в интервала [-1000, 1000].

Изход
За всеки пример от входа да се отпечати намереното най-голямо число на отделен ред на стандартния изход (cout).
 
Примерен вход:
4
12 10 22 11
3
-20 20 -30


Решение:
33
0


Задача 2.  Повторения2020
Даден е низ, състоящ се от малки латински букви. Да се конструира друг низ, който съдържа само повтарящите се (поне 2 пъти) букви от първия низ. Последователността на буквите във втория низ да съответства на последователността на първото появяване на буквата в дадения низ.

Вход
На стандартния вход (cin) са зададени много низове - всеки на отделен ред.

Ограничения
Дължината на низовете на недвишава 1000.

Изход
За всеки низ от входа да се отпечати на стандартния изход (cout) конструирания по зададените правила низ на отделен ред.
 
Примерен вход:
alabala
abcdefghij
heellooo

Решение:
al
 
elo


https://www.hackerrank.com/cscb324-2020