CSCB324, NETB290

Задачи 2020

Задача 13. Корен2020
Да се намери корен на уравнението f(x) = 0 в интервала (0, 10), където f(x) = x5 - 2x3 - ax2 - x - (F mod 100), а F е числото от факултетния Ви номер. Да се използва метода на разполовяването с точност 10-20 по аргумента и по стойността на функцията (виж Bisection method).

Bxoд:

На стандартния вход се задава редица от стойности на числото a.

Изход:

За всяка стойност на числото  a резултатът (решението на уравнението) да се изведе на отделен ред с точност 20 значещи цифри. Ако уравнението няма решение, да се изведе NO SOLUTION.

Проверете решението с Wolfram Alpha.

Задача 14.. Кон2020
Дадено е естествено число n и обобщена шахматна дъска с размери n x n клетки. Да се намери обхождане на дъската с хода на коня. Всяка клетка трябва да бъде посетена точно веднаж, като обиколката започва от произволна предварително зададена клетка от дъската.

Вход:
На входа се задава числото n (2 < n < 8) и координатите на началната клетка (положението на коня върху дъската). Долният ляв ъгъл е с координати (1,1). Входът съдържа много тестови примери.

Изход:

За всеки тест се отпечатва таблица (матрица n x n) с елементи - поредните номера на ходовете на коня. Примерите се отделят с един празен ред. Ако задачата няма решение, да се отпечати нулева таблица.

Пример:
6 1 1

Решение на примера:
10 27  6 19 16 25
 7 20  9 26  5 18
28 11  4 17 24 15
21  8 23 32  3 34
12 29  2 35 14 31
 1 22 13 30 33 36


Бележки. Това обхождане не е единствено!
                За решение при n=8 се дават двойно точки!