CSCB324, NETB290

Задачи 2020

Задача 11. Индекс2020
Даден е текст на английски език. Да се направи индекс, създържащ всички думи от текста, по-дълги от две букви, наредени в азбучен ред, и по колко пъти се среща всяка дума в текста. Дума е низ от латински букви с разделител интервал, нов ред, цифра или специален символ.

Вход
Данните се четат от стандартния вход

Изход
Резултатът от работата на програмата се извежда на стандартния изход.

Пример:

Вход
29.11.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
To 00 in the50 ye!

Изход
brown 1
dog 1
fox 1
jumps 1
lazy 1
over 1
quick 1
the 3

Задача 12. 36_2020
Дадено е дълго цяло положително число n. Да се намери най-голямото число, което се записва с цифрите на n и да се провери дали това число се дели на 36.

Вход
Много тестови примери се четат от стандартния вход.

Ограничения
Цифрите на числото n не са повече от 104.

Изход
На стандартния изход (за всеки пример на нов ред) се извеждат последните две цифри на най-голямото число, интервал и "yes", ако се дели на 36 или "no", ако не се дели. 

Пример.

Вход
72
36
101

Изход
72 yes
63 no
10 no