2. Оценка и сложност на алгоритми [1.4]

Три главни свойства на компютърен алгоритъм:
 • простота и елегантност;
 • коректност;
 • бързодействие.

 • Нека разгледаме следния програмен фрагмент:

  cin >> n;
  sum = 0;
  for (i=0; i<n; i++)
   for (j=0; j<n; j++) sum++;
   

  * Колко бързо ще работи горната програма, т.е. какви са критериите по които се определя бързината й?
  * Eкспериментално да проверим за колко време ще се изпълни програмата.
  * За да изследваме по-общо нейното поведение е ще я изпълним с различни стойности на
  n.

  * Резултатите са обобщени в следната таблица (могат да бъдат такива):
  Размер на входа
  n
  Време за изпълнение
  сек.
  10 10-6
  100 10-4
  1000 0.01
  104 1.071
  106 106.5
  108 10663.6
  * От таблицата се вижда, че когато увеличаваме n (размерността на входа) 10 пъти, времето за изпълнение се увеличава 100 пъти.
  * Времето за изпълнение е пропорционално на  g(n) = c1n2 + c2n + c3, където c1, c2, c3 са константи, които се определят от дадената част от програмата (виж по-долу).
   
  * Сравняване на две функции:
   g1(n)= 2n2 и g2(n)= 200n,
  които показват времето за изпълнение на два дадени алгоритъма А1 и A2, в зависимост от n

   
   

  * Асимптотично алгоритъмът A2 е по-бърз и неговата сложност е линейна, докато тази на A1 е квадратична.

  n g1(n) g2(n)
  1 2 200
  10 200 2000
  100 2.104 2.104
  1000 2.106 2.105
  104 2.108 2.106
  106 2.1012 2.108

   Размер на входните данни

  * Нека е дадена задача, в която размерът на входните данни е определен от дадено цяло число n.
  * Почти всички задачи, които ще разглеждаме, притежават това свойство.
  * Ще поясним последното като разгледаме няколко примера:

  Пример 1.
  Да се сортира масив с n елемента.
  Размерът на входните данни се определя от броя n на елементите на масива .

  Пример 2.
  Да се намери най-големият общ делител на a и b.
  В този пример размерът на входните данни се определя от броя на двоичните цифри (битовете) на по-голямото от числата a и b.

  Пример 3.
  Да се намери покриващо дърво на граф.
  В този случай характеризираме размера на входа с две числа: брой на върховете и брой на ребрата.

  Асимптотична нотация

  * Когато се интересуваме от сложността на алгоритъм най-често се интересуваме как ще работи при достатъчно голям размер n на входните данни.
  * При формалното оценяване на сложността на алгоритмите изследваме поведението им при "достатъчно голямо" n (клонящо към безкрайност).

  1. O(f) определя множеството от всички функции  g, които нарастват не по-бързо от f, т.е. съществува константа c > 0 такава, че g (n) <= cf(n), за всички достатъчно големи стойности на n.

  2. Theta (f) определя множеството от всички функции g, които нарастват толкова бързо, колкото и f (с точност до константен множител), т.е. съществуват константи c1 > 0 и c2 > 0 такава, че c1f(n) <=  g (n) <= c2f(n), за всички достатъчно големи стойности на n.

  3. Omega (f) определя множеството от всички функции g, които нарастват не по-бавно от f, т.е. съществува константа c > 0 такава, че g(n) >= cf(n), за всички достатъчно големи стойности на n.

  O(f): Свойства и примери

  * Нотацията О(f) е най-често използваната при оценка на сложност на алгоритми и програми.
  * По-важни свойства на О(f) (с ~ означаваме принадлежност):

 •  рефлексивност: f ~ О( f );
 • транзитивност: ако f ~ О(g), g ~ О(h), то  f ~ О(h);
 • транспонирана симетрия:  ако f  ~ Omega (g), то g ~ O( f ) и обратно;
 • константите могат да бъдат игнорирани: за всяко k > 0, kF ~ О(F);
 • n, повдигнато в по-висока степен, нараства по-бързо: nr~ О(ns), за 0 < r < s.
 • нарастването на сума от функции се определя от най-бързо нарастващата от тях: f + g ~ max(O( f ), O(g));
 • ако f(n) е полином от степен d, то f ~ О(nd);
 • ако f нараства по-бързо от g, а g нараства по-бързо от h, то следва, че f нараства по-бързо от h.
 • Нарастване на най-често използваните функции:

  Функция / n
  1
  2
  10
  100
  1000
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  log n
  0
  1
  3.32
  6.64
  9.96
  n
  1
  2
  10
  100
  1000
  n log n
  0
  2
  33.2
  664
  9996
  n2
  1
  4
  100
  104
  106
  n3
  1
  8
  1000
  106
  109
  2n
  2
  4
  1024
  1030
  10300
  n!
  1
  2
  3628800
  10157
  102567
  nn
  1
  4
  1010
  10200
  103000

  ** Определяне на сложност на алгоритъм.
  * Намиране на функцията, определяща зависимостта между големината на входните данни и времето за изпълнение.
  * Винаги разглеждаме най-лошия случай - при най-неблагоприянти входни данни.

  - елементарна операция - не зависи от размера на обработваните данни - O(1) ;
  - последователност от оператори - определя се от асимтотично най-бавния -  f + g ~ max(O( f ), O(g));
  - композиция на оператори - произведение от сложностите - f (g) ~ O( f*g);
  - условни оператори - определя се от асимтотично най-бавния между условието и различните случаи;
  - цикли, два вложени цикъла, p вложени цикли - O(n), O(n2), O(np) .

  Оценка на сложността на следните цикли (колко пъти ще се изпълни цикъла в най-лошия случай):

  // 1
  for (i = 0; i < n; i++)
   for (j = 0; j < n; j++, sum++);
  // 2
  for (i = 0; i < n; i++)
   for (j = 0; j < n; j++) if (a[i] == b[j]) return;
  // 3
  for (i = 0; i < n; i++)
   for (j = 0; j < n; j++) if (a[i] != b[j]) return;
  // 4
  for (i = 0; i < n; i++)
   for (j = 0; j < n; j++) if (a[i] == a[j]) return;
  // 5
  for (i = 0; i < n; i++)
   for (j = 0; j < i; j++) sum++;
  // 6
  for (i = 0; i < n; i++)
   for (j = 0; j < n*n; j++) sum++;
  // 7
  for (i = 0; i < n; i++)
   for (j = 0; j < i*i; j++) sum++;
  // 8
  for (i = 0; i < n; i++)
   for (j = 0; j < i*i; j++)
     for (k = 0; k < j*j; k++) sum++;


  Логаритмична сложност.

  Да разгледаме цикъла:
  for (sum = 0, i = 0; i < n; i *= 2) sum++;
  Променливата i приема стойности 1, 2, 4, ..., 2k, ...  докато надмине n. Цикълът се изпълнява [log n] пъти. Сложността е O(log n).

  Изчисляване на сложност при рекурсия.
  * Двоично търсене в сортиран масив - рекурсивен алгоритъм. 

  int binary_search(vector<int> v, int from, int to, int a)
  { 
    if (from > to)
     return -1;
    int mid = (from + to) / 2;
    if (v[mid] == a)
     return mid;
    else if (v[mid] < a)
     return binary_search(v, mid + 1, to, a);
    else
     return binary_search(v, from, mid - 1, a);
  }

  * Броим обръщенията към елементите на масива.
  * В рекурсивната функция се разглежда средния елемент и се прави едно рекурсивно извикване с два пъти по-малък масив.
  * Следователно, ако T(n) е функцията, която задава броя на обръщенията, то T(n) = T(n/2) + 1.
  * От равенствата
                  T(n) = T(n/2) + 1 = T(n/4) + 2 = T(n/8) + 3 = ... = T(n/2k) + k
  получаваме за n = 2k, че  T(n) = T(1) + log n, т.е. сложността на алгоритъма е O(log n).

  Проблеми на асимптотичната нотация - зависимост от входните данни
  * Най-добър случай, най-лош случай, обща сложност (примери - алгоритми за сортиране).
  * Проблеми при асимптотичната нотация [1.4.11]