Задачи (2018/2019)

Задача 10а. 
Да се напише програма, която намира n-тия член в сортирана (в нарастващ ред!) редица, чийто членове са елементите на случайно генерирана редица от m числа. Редицата се генерира с rand()%k с начална стойност srand(FN%100), където FN е факултетният номер на студента.

Вход:
Всеки тестов пример е зададен с 3 числа на отделен ред - m, n и k.

Ограничения:
0 < m <= 107
0 < n <= 102
n <= m
0 < k <= 107

Изход:
За всеки тестов пример на отделен ред се извежда отговора.

Примерен вход:
100 100 100
1000 1 99

Задача 10b.
Низът X е почти анаграма на низа Y, ако X съдържа всички символи на Y. Например всеки от низовете "baba", "abbbab", "aaaabb" и  "ab" е почти анаграма на "aabb", а низовете "aacabbb", "aaa" и "aabc" не са почти анаграми на "aabb".
По зададено множество от низове S да се намери най-голямото му подмножество, в което няма два или повече низа, които да са почти анаграми един на друг.

Вход:
Всеки тестов пример е зададен на стандартния вход с един непразен ред, съдържащ низовете от S, разделени с един или няколко интервала. Всяко множество S съдържа между 1 и 100 низа, всеки от които е с дължина от 1 до  50 и съдържа само малки латински букви.

Изход:
За всеки тестов пример на стандартния изход да се изведе по едно число – броя на низовете в исканото подмножество.

Пример:
abc babac aafbc bacffff
wlrb m bhc arz wk yhi dqs dxr mowfr sjyb
ab ba aaaaaab bbbbba aa bbb
z  


Решение на примера:
2
10
3
1