Задачи (2018/2019)

Задача 7а. [8.2.2]
Сандъци с различно тегло трябва да се разпределят справедливо в два еднакви камиона. Да се направи такова разпределяне, че b - a да има най-малка стойност, където a е теглото на сандъците в първия камион, а  b - теглото на сандъците във втория камион. Всеки камион може да натовари най-много 25 сандъка.

Вход:
На стандартния вход за всеки тестов пример на един ред се задават теглата на сандъците. Входът съдържа много примери.

Изход:

За всеки пример на нов ред се отпечатват числата  a и b.

Ограничения:
0 < a <= b < 1000
Сандъците са по-малко от 25.

Пример:
3 2 3 2 2 77 89 23 90 11

Решение на примера:
136 166

Бележка: Разделяне:
11 + 90 + 23 + 2 + 2 + 3 + 2 + 3 = 136
89 + 77  = 166

https://www.hackerrank.com/cscb300-2018-t01
Задача 7b. [8.2.7]
Да се напише програма за намиране на най-дългата ненамаляваща подредица.

Вход:
На входа се задава числото n - брой на елемнтите на редицата  и след това стойностите на самите елементи - цели числа в интервала [0, 100].  Входът съдържа много примери.

Изход:

За всеки пример на отделен ред се отпечатва цяло число - дължината на най-дългата ненамаляваща подредица.

Пример:
6
6 6 6 2 2 7
6
1 1 1 1 1 2
15
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
3
4 3 2


Решение на примера:
4
6
8
1

Бележка: Редиците за всеки тест са:
6 6 6 7 - дължина 4;
1 1 1 1 1 2 - дължина 6;
1 2 2 2 2 2 2 2
  (има и друга) - дължина 8.