Задачи 4 (2019)

Задача 4а.
Да се напише програма за намиране на k-тия елемент в сортирано (във възходящ ред) множество от n естествени числа.

Вход
На първия ред на стандартния вход е зададено число - броя на тестовите примери на входа. Всеки тестов пример се състои от няколко реда - на първия ред са дадени числата n - брой на елементите на множеството и m - брой на търсените k-ти елементи. На следващия ред са числата k1, k2, ..., km. Следват n реда, на които са записани числата на множеството.

Ограничения
0 < n <= ki < 100,  i = 1, 2, ..., m.
0 < m < 1000
Елементите на множеството са по-малки от 1050.

Изход
За всеки пример на стандартния изход да се изведат m реда – елементите на сортираното множество със зададената поредност.

Примерен вход
2
4 3
1 2 3
123456789
123456
123
1
2 1
2
100000000000000000000000000000000
1000000
Примерен изход
1
123
123456
100000000000000000000000000000000

Обяснение на първия пример
Множеството се състои от 4 елемента, 3 от тях трябва да се отпечатат - първия, втория и третия елемент от сортираното множество.

Проверете задача 4a тук: https://www.hackerrank.com/contests/cscb300-2018-t01/challenges/2018-4a

Задача 4b.
Да се намeрят 10-те най-големи различни числа в случайно генерирана редица от 10000 числа.

Вход

От стандартния вход за всеки пример се чете по едно положително цяло число В < 100. Редицата се генерира с rand()%100000, като начална стойност за генератора на случайни числа се задава със srand(B). Входът съдържа много примери.

Изход
На стандартния изход за всеки пример се извеждат на един ред десетте намерени най-големи числа в редицата, наредени в намаляващ ред.

Примерен вход   
8  
Примерен изход
99999 99997 99993 99992 99991 99989 99988 99987 99985 99980

Забележка. Стойностите на генерираната редица може да са различни за различни архитектури, операционни системи и компилатори. Примерният изход е от Mac mini, macOS High Sierra и компилатор Apple LLVM version 9.1.0 (clang-902.0.39.2).