Задачи 2 (2019)

Задача 2а.
Да се напише програма, която намира броя на простите числа в редица с елементи  цялата част на стойността на израза: 
((1 + sin(0.1*i))*k) + 1, i = 1, 2, ...,
N.


Вход:
На стандартния вход са зададени не повече от 100 примери. Всеки пример се определя с две положителни цели числа k и N на един ред (k <= 103, N <= 109).

Изход:
Извежда се намерения брой - за всеки пример на отделен ред.

Пример:
4 10
500 100


Решение на примера:
5
17

Обяснение:
За първия пример редицата е: 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 и пет от елементите са прости числа.

Задача 2b в Хакерранк: https://www.hackerrank.com/contests/cscb300-2018-t01/challenges

Задача 2b.
Да се напише програма, която намира броя на простите числа в редица с елементи  цялата част на стойността на израза:
((1 + sin(0.1*i))*k) + 1, i = 1, 2, ...,
N.


Вход:
На стандартния вход са зададени не повече от 100 примери. Всеки пример се определя с две положителни цели числа k и N на един ред (k <= 1018, N <= 103).

Изход:
Извежда се намерения брой - за всеки пример на отделен ред.

Пример:
4 10
500 100


Решение на примера:
5
17

Обяснение:
За първия пример редицата е: 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 и пет от елементите са прости числа.