Задачи 1 (2019)

Задача 1а. Да се напише програма за превръщане на естествено число в двоична, осмична и шестнадесетична бройни системи.

Вход:
На стандартния вход се задава редица от числа (записани в десетична бройна система), по-малки от 106.

Изход:

За всяко число от входа на отделен ред на стандартния изход се извеждат три числа (с един интервал между тях) - запис на това число в двоична, осмична и шестнадесетична бройни системи.

Примерен вход:
2 8 15

Решение:
10 2 2
1000 10 8
1111 17 F

Проверете решенията тук: https://www.hackerrank.com/cscb300-2018-t01

Задача 1b. Да се напише програма, която намира броя на простите числа в даден затворен интервал.

Вход:
От стандартния вход за всеки пример се чете по едно положително цяло число В < 10001.  Затвореният интервал е [B, 2B]. Входът съдържа много примери.

Изход:
На стандартния изход се извежда намерения брой - за всеки пример на отделен ред.

Примерен вход:
2
10

Решение:
2
4