ТЕСТ

Посочете вярно или невярно е всяко от следващита твърдения за точната оценка на сложността на дадения алгоритъм за сортиране на n елемента.
(не) бързо сортиране на Хоор - O(n)
(да) пряка селекция - O(n2)

Дадена задача има размер на входа n. Разполагаме с два различни алгоритъма A и B за решаването й, изискващи време an и bn2 съответно, където a и b са неизвестни положителни константи. Направено е измерване на времето на работа на всеки от алгоритмите при стойности на n = 1024 и 2048, при което са получени следните резултати: за алгоритъм A - 128 и 256; за алгоритъм B - 16 и 64. Посочете верните твърдения:
(да) Алгоритъм А ще бъде по-бавен от B за стойности на n, по-малки от 5.
(не) Алгоритъм B ще бъде по-бавен от D за стойности на n, по-малки от 8192.

Отбележете верните твърдения за примери на комбинаторни конфигурации.
(да) 12 21 е пермутация без повторения за n=2
(не) 12 13 14 23 24 34 е пермутация без повторения за n=4, k=2

Посочете верни и неверни твърдения за бързодействието на алгоритми при достатъчно големи входни данни и зададени сложности.
(да) Алгоритъм със сложност O(n2) е по-бавен от друг със сложност O(1)
(не) Алгоритъм със сложност O(1) е по-бавен от друг със сложност O(n2)

Дадена е следната рекурсивна функция:
unsigned no_gcd(unsigned a, unsigned b)
{ return (0 == b) ? a : no_gcd(b, a/b); }

Отбележете верните и неверни съответствия "параметри на функция -> върната стойност".
(да) 100, 50 -> 25
(не) 8, 24 -> 8

Посочете верните твърдения за метода "разделяй и владей''.
(да) Разбиване на изходната задача на няколко подзадачи, решаване на подзадачите и конструиране на решение на изходната задача.
(не) Методът се реализира само с нерекурсивни функции.

Посочете верните твърдения за динамичното оптимиране.
(да) Биномни коефициенти се пресмятат с приложение на този метод.
(не) Методът изисква реализация с рекурсивна функция.

k-тият по големина елемент в несортиран масив може да се намери (в най-лошия случай) за време:
(да) O(n2)
(не) O(1)

Алгоритъм за умножение на две n-цифрени числа може да има сложност:
(да) O(n2)
(не) O(1)

Дадена е задача за раницата с 4 вида предмети с тегла 2, 4, 1 и 5 и цени съответно 8, 15, 3 и 21. Предполагаме, че има неограничени количества от всички предмети. Решения ли са следните комбинации на зададено максимално тегло - получена максимална цена?
(да) 12, 50
(не) 1, 4

Посочете верните твърдения за графи.
(да) Граф G наричаме наредената двойка (V, A), където V е крайно множеството от върховете на графа, а А - крайно множество от дъги.
(не) Ориентиран свързан граф без цикли се нарича дърво.

Верни ли са следните твърдения за класификация на задачите?
(да) Всяка задача с полиномиален алгоритъм за решаването й е полиномиално проверима.
(не) NP = P