Информационни технологии - 1 курс,  2 семестър

Учебни програми [2017/2018]


CITB201
Обектно ориентирано програмиране (С++)

CITB200
Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране

CSCB023
Автомати и изчислимост

CSCB105
Увод в алгоритмите и програмирането

GENB005
Основи на информатиката

GENB001В Математика

1

Наследяване
Базови и производни класове. Извикване на конструктор на базов клас и на член-функции на базов клас. Полиморфизъм.


Класове, указатели в класове


1. Детерминирани крайни автомати.


1. Понятие за алгоритъм. Свойства на алгоритмите. Компютърът като краен автомат.11. Компютърни мрежи. Локални и глобални мрежи. Организация на мрежи. Протоколи.


Лекция 11. Смяна на координатна система в равнината. Общо уравнение на права в равнината. (декартова, афинна и полярна координатна система в равнината, матрица на прехода, уравнения на прехода, аналитично задаване на геометрична фигура, уравнение на окръжност, общо уравнение на права в равнината.)

2
Потоци I
Четене и писане на текстови файлове. Йерархия на потоковите класове. Абстрактни класове.

Наследяване

2. Недетерминирани крайни автомати.

2. Схема на действие в изчислителна среда. Модел "Агент, среда, действие и управление". Конструкти за управление.

12. Бази от данни и ИС


Лекция 12. Права линия в равнината. (декартово, нормално, параметрично, отрезова и уравнение през две различни точки на права.)

3
Потоци II
Низови потоци. Аргументи от командния ред. Пряк достъп.

Полиморфизъм, абстрактни класове


3. Еквивалентност между детерминираните и недетерминираните крайни автомати.


3. Управляващи структури в езиците от процедурен тип - синтаксис и семантика.

13. Изкуствен интелект. Математическа лингвистика

Лекция 13.  Линии от втора степен.( елипса, парабола, хипербола, канонично уравнение, център, фокус, полуос, ексцентритет, директриса, допирателна, асимптота.)

4

Рекурсия
Триъгълни числа. Пермутации. Ефективност на рекурсията. Непряка (взаимна) рекурсия.


Разделна компилация, make файлове

4. Минимизация на детерминираните крайни автомати.

4. Данните като елемент от средата. Понятие за тип на данните. Стандартни типове данни. Операции с числови и логически типове.

14. Компютърна графика

Семинар 4. Линии в равнината.
5
Първи тест

Рекурсия и приложения
5. Регулярни операции - обединение, сечение и допълнение на крайни автомати.

5. Стандартен тип "плаваща запетая " - свойства и операции.

15. Мултимедия
Лекция 14. Смяна на координатна система в пространството. (декартова и афинна координатна система в пространството, ъгли на Ойлер, матрица на прехода, уравнения на прехода.)

6
Сортиране и търсене
Сортиране чрез селекция и а нализ на алгоритъма. Сортиране чрез сливане и анализ на алгоритъма. Линейно и двоично търсене.

Потоци
6. Декартово произведение на крайни автомати.

6. Итерация. Конструиране и съставяне на циклични конструкти за управление. Защити от "зацикляне".
Контролна работа No3

Лекция 15.  Равнина и права в пространството. (общо, нормално и параметрично уравнение на равнина; параметрични уравнения на права.)

7
Въведение в структури от данни
Свързани списъци. Свързан списък, стек и опашка в Стандартната библиотека шаблони (STL). Други STL контейнери. Алгоритми.


Първо конролно


7. Регулярни езици. Регулярни изрази.
Контролна работа No 1

7. Бройни системи и кодиране. Сумиране в позиционна бройна система с произволна основа. Компютърен модел на числови данни.
16. Елементи на дискретната математика. Множества. Операции.

Лекция 16. Повърхнини в пространството (ротационни повърхнини, цилиндрични повърхнини, конични повърхнини, елипсоид, хиперболоиди, параболоиди, цилиндри и конуси от втори ред.)
8
Реализация на свързани списъци

Стандартна библиотека с шаблони (STL)

Контролна работа No 1
Контролна работа No 1


Лекция 17. Функция и обратна функция. (функция, графика на функцията, рестрикция на функция, обратна функция, степенна функция, показателна функция, логаритмична функция.)

9. Предефиниране на операции

Реализация на свързани списъци - едносвързан списък
8. Нерегулярни езици. uvw - теорема.
8. Типове "символ" и "символен низ" - представяне и действия с тях.


17.    Релации.

Лекция 18. Тригонометрични и обратни тригонометрични функции (функциите , , , , , , и .)

10
Втори тест

Предефиниране на операции
9. Формални граматики. Йерархия на Чомски.
9. Дефинирани от програмиста скаларни типове. Изброим тип и тип интервал - представяне и действия с тях.Семинар 5. Елементарни функции
Обсъждат се задачите поставените за самостоятелна работа след последните две лекции.

11
Управление на паметта
Автоматично управление на паметта.10. Контекстно свободни езици. Стекови автомати.
10. Конструкти за управление "избор на вариант" и цикъл с вграден брояч. Натрупване на суми и произведения.Лекция 19. Числови редици. (ограничена числова редица, граница, сходяща числова редица, сума, разлика, произведение и частно на числови редици.)

12
Шаблони и вложени класове

Управление на паметта
11. Рекурсивно изчислими езици. Машини на Тюринг.

11. Изграждане на алгоритъм по блокове. Стратегия за изграждане "отгоре надолу".

18.    Функции.
Лекция 20. Числови редици (продължение). Предмет на математическия анализ. (монотонно растяща и монотонно намаляваща числова редица, точка на сгъстяване, фундаментална числова редица, сума на числов ред.)
13.
Обработка на изключения

Шаблони и вложени класове

12. Разрешимост. Стоп-проблем за машина на Тюринг.
12. Процедури и функции. Глобални и локални променливи. Начини за обмен на информация между програмни единици.Семинар 6. Числови редици
Обсъждат се задачите поставените за самостоятелна работа след последните две лекции.


14.
Йерархии на наследственост
Получаване на информация по време на изпълнение. Многократна наследственост.

Обработка на изключения

Контролна работа No 2
13. Понятие за числен метод. Решаване на уравнение члез сканиране. Дихотомия.


Обсъждане 3. Обсъждане на представените анотации и тест.
15. Трети тест

Второ контролно

Самостоятелна работа
Контролна работа No 2
Контролна работа No4
Обсъждане 4. Презентации и осъждане на курсовите работи.