ТЕСТ 1

въпросите на теста, един верен отговор (да), и един грешен "отговор" (не)

Отбележете верните и неверни твърдения за компютрите и програмирането.
(да) Езиците от високо ниво са независими от архитектурата на компютъра.
(не) Асемблер е програмен език от високо ниво.

Може ли даденият низ да бъде име на променлива в С++?
(да) dimes
(не) month-day

Отбележете верните и грешни (относно синтаксис) оператори за дефиниране на променлива.
(да) int one = 3;
(не) pennies

Отбележете верните и неверни оператори за вход и изход. Предполагаме, че всички променливи, използвани в изразите, са дефинирани правилно.
(да) cout << "C++\n";
(не) cout >> n;

Верните (относно синтаксис) аритметични изрази отбележете с "да", останалите - с "не". Всички използвани променливи са от тип int.
(да) h + 1
(не) %h - 2

Дадени са следните дефиниции на променливи:
int k = 2;
double x = 0.5;
Пресметнете аритметичните изрази в С++ и отбележете с "да" тези, които имат стойност 10 (цяло число) или 10.0 (число тип double).
(да) 20 * x
(не) 8 * x + k

Дадени са следните дефиниции на цели променливи:
int a1 = 21;
int a2 = 81;
int k = 9;
Пресметнете аритметичните изрази в С++ и отбележете с "да" тези, които имат стойност 9 (цяло число) или 9.0 (число тип double).
(да) a2/k
(не) a1 - k

Дали даденият оператор е дефиниция на низовата променлива name? Променливата pname е дефинирана преди това и има стойност "ME".
(да) string name = "ivan";
(не) string name = 3;

Дадени са следните дефиниции на низови променливи:
string n = "qwerty";
string m = "0123456789";
Отбележете верните и неверните (относно синтаксис) оператори.
(да) cout << n.substr(0,2);
(не) cout << length(m);

  Отбележете верни и грешни оператори с класа Time и дефинирания обект t от този клас.
(да) Time day_begin(0,0,1);
(не) cout << t.get_minutes(t);

Познайте верни и грешни оператори относно клас Employee и вече дефиниран обект harry от този клас.
(да) harry.set_salary(3000);
(не) cin >> harry.set_salary();

Посочете верни и грешни твърдения за форматиране на изхода.
(да) Манипулаторът setprecision(2) се използва за да зададе точност 2 за числата с плаваща точка.
(не) За да се използват манипулатори е необходимо да се включи заглавния файл cmath.h.

Отбележете синтактично верни/неверни оператори на С++. Предполагаме, че mark е цяла променлива. 
(да) if (mark > 1) { mark = 1; } 
(не) if [mark == 0] mark--; 

Напишете стойността на следните изрази (сравнения): 
(true) "Harry" < "Hurry" 
(false) 8 < -2 

Нека info е цяла променлива с текуща стойност 0. Напишете ДА, ако даденият цикъл ще се изпълни само веднъж. 
(да) while (info <= 0) info++; 
(не) while (info > 0) info--; 

Отговорете с ДА, ако тялото на цикъла ще се изпълни точно 3 пъти. 
(да) i = 1; while(i < 4) i++; 
(не) i = 1; while(i <= 4) i++;