Правила за оценяване

НАРЕДБА ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В НБУ
Чл. 17.  (3) Крайната оценка в курс е осреднена оценка от получените оценки и се осъществява по един от следните начини:
1. Финален изпит. Финалният изпит се състои от две части – писмен изпит и устен изпит. Крайната оценка е осреднена оценка от оценките на двете части.
2. Текущо оценяване през семестъра.
2.1. Датите не се обявяват предварително.
2.2. Преподавателят поставя поне две оценки измежду формите на оценяване по ал. 2. Крайната оценка от курса се формира като осреднена оценка от всички оценки, изисквани в текущото оценяване.
2.3. Когато студент не е удовлетворен от оценката при текущото оценяване, може да се яви на отделен компонент от текущото оценяване по време на сесия. Крайната оценка се изчислява както при текущото оценяване.
(4) Ако студентът желае ново оценяване се явява на двете части на финалния изпит.
(9) Студентите могат да се запознаят с писмените си работи от текущо и/или финално оценяване и да възразяват по тях до 2 седмици от публикуване на оценките.

 Финален изпит
Тест 4. За да се проведе устния изпит, на теста трябва да имате поне 3.00.
Устен изпит: Написвате на хартия тема от лекциите. С дефиниции, примери и обяснения. Без използване на "външна памет". След което обяснявате написаното.

Текущо оценяване през семестъра
По време на семестъра се правят 3 теста на по 1/3 от учебния материал. Всеки тест се оценява с точки (мах 60 точки на тест) и с оценка (от 2 до 6) в системата на НБУ. Оценката се получава по формулата: n/10, където n са получените от студента точки на теста, като се закръглява с точност 0.5 нагоре.

Точки на теста
Оценка
0-24
2.00
25-30
3.00
31-35
3.50
36-40
4.00
41-45
4.50
46-50
5.00
51-55
5.50
56-60
6.00

Крайната оценка се получава по формулата (n1 + n2 + n3)/30, като n1, n2 и n3 са получените точки на трите теста.  По време на сесия може да се прави един от трите теста за повишаване на текущата оценка.

Тестова система за проверка на знания по програмиране
По време на теста студентите могат да използват лекции, учебници и всякакви други печатни материали, както и електронни четци (смартфон, таблет, лаптоп).

A TEST SYSTEM FOR CHECKING AND EVALUATION THE STUDENTS’ PROGRAMMING KNOWLEDGE
The assessment of the tests is calculated using the formula: n/10, where n is obtained by the student points of the test.