Задачи

Задача 6а.
Да се напише програма за бързо циклично преместване на буквите в дадена дума.

Вход:
На входа се задава дума (низ, съдържащ само n букви от латинската азбука) и на следващия ред редица от m цели числа  k - брой на исканите циклични премествания на буквите в думата. Входът съдържа N примери.

Изход:

За всяко циклично преместване на нов ред се отпечатва получената дума.

Ограничения:
 0 < n < 1000000
 0 < m < 1000000
-1 < k < 1000000
  0 < N < 100

Пример:
abracadabra
4 1 0
Floccinaucinihilipilification
10 20

Решение на примера:
cadabraabra
bracadabraa

abracadabra
inihilipilificationFloccinauc
ificationFloccinaucinihilipil


Забележка: "Циклично преместване на k позиции елементите на масив m от n елемента" означава k пъти да преместим първия елемент от първо на последно място. Затова няма ограничение k < n, т.е. програмата трябва да работи и в случай k > n. 
Може да тествате решенията си тук:
https://www.hackerrank.com/contests/cscb010-2015-t06/challenges

Задача 6b.
Да се намери мажорантът на множество от низове.
Дефиниция: Нека е дадено n-елементно мултимножество (т.е. множество, в което се допуска повторение на елементи). Ще казваме, че даден елемент на множеството е негов мажорант, ако се среща строго повече от n/2 пъти.

Вход:
На входа се задава числото n (n < 105) - брой на елементите на множеството и стойностите на самите елементи. Входът съдържа много примери.

Изход:

За всеки пример на отделен ред се отпечатва низа, мажорант на множеството или празния низ, ако множеството няма мажорант.

Пример:
6 abc abc aaaa bbbb abc abc
12
qwerty a a a a a qwerty qwerty a a a a
2 A ZZZ

Решение на примера:
abc
a