Задачи

Задача 4а.
Дадено е цяло положително n-цифрено число. Да се намери най-голямото n-цифрено число, което може да се получи чрез размяна на произволен брой цифри на даденото число.

Вход:
Задава се редица от числа, по-малки от 10200.

Изход:

За всяко число от редицата, на отделен ред се отпечатва най-голямото n-цифрено число, получено по описания начин.

Пример:
100 238

Решение на примера:
100
832


Задача 4b.
Дадено се множество от N цели положителни  числа. Да се напише програма, която да намира медианата на множеството. Медиана е средния елемент в нареденото множество.

Вход:
Най-напред на входа се задава броя на примерите. За всеки пример на отделен ред е даден броя N на елементите на множеството (N < 1011). Следват самите елементи, които са числа, по-малки от 1020.

Изход:
За всеки пример на изхода на отделен ред се отпечатва отговора. Ако има два средни елементи, да се отпечати по-малкия.

Пример:
2
5

12 4 22 31 32
8
22 33 44 11 55 66 88 99

Решение на примера:
22
44