1. Технология за ефективно програмиране на алгоритми

Увод

Стандарти на С и С++, компилатори

 Dev-C++, Code::Blocks за Windows, gcc за Linux, BSD и др. UNIX-ови ОС
Конзолни приложения, вход и изход

Стандартен вход и изход в С и С++

Стандартен вход и изход за езика C

scanf("<форматиращ спецификатор>",<адрес на променлива>);

Пример:
int ik; 
unsigned uk;
long lk;
unsigned long ulk;
double dk;
scanf("%d %u %ld %lu %lf", &ik, &uk, &lk, &ulk, &dk);

printf("<форматиращ спецификатор>",<променлива>);

Пример:

int ik = -10;
unsigned uk = 10;
long lk = -1000000;
unsigned long ulk = 1000000; // 16 битов цял тип данни
double dk = 2.52;
printf("%d %u %ld %lu %lf\n", ik, uk,lk, ulk, dk);

Стандартен вход и изход за езика C++

cin >> <име на променлива>;

Пример:

int k;
cin >> k;

cout << <име на променлива>;

Пример:

int ik = -10;
unsigned int uk = 10;
long lk = -1000000;
unsigned long ulk = 1000000; // 16 битов цял тип данни
double dk = 2.52;
cout << ik << " " <<uk << " " << lk << " "
     << ulk<< " " << dk << "\n";

Пренасочване на входа и изхода

Пренасочване на стандартни вход и изход.

Файл с програма на C или C++ със стандартни вход и изход:
prog.exe

Текстов файл с входните данни за програмата:
test1.inp

Изпълнение на програмата:
prog <test1.inp >test1.out

Текстов файл, произведен от програмата при това изпълнение:
test1.out

Пример 1: Сума на две числа

Дадени са две цели числа в интервала [-100, 100].  Напишете програма, която пресмята сумата на числaтa.

#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
        int i, j;
        cin >> i >> j;
        cout << (i+j);    
        return 0;
}

Име на файл с текст на програмата: add.cpp
Име на изпълним файл (Windows): add.exe

Изпълнение на програмата:

C:\my_dir\>add < inp.txt > out.txt

Файл за вход: inp.txt

12
5

Създаден от ОС файл: out.txt

17

Вход и изход за много примери

while (cin >> x) { ...}
while (cin >> x && x > 0) { ... }

int n;
cin >> n;
for (int i = 0; i < n; i++) { cin >> ... }


string st;
getline(cin, st);

* Даден е броя на примерите.

Пример 2: Сума на две числа
Дадени са две цели числа в интервала [-100, 100].  Напишете програма, която пресмята сумата на числaтa.

Вход
От стандартния вход се въвеждат много примери. Първото число е броят на примерите, на всеки следващ ред са дадени по две числа за събиране.

Изход
За всеки пример от входа на стандартния изход на отделен ред се извежда едно число - сумата на числата от съответния пример от входа.

Пример:
Вход
3
-10 2
20 3
30 4


Изход
-8
23
34


Решение:
// Николай Киров F12345
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    for (int k = 0; k < n; k++)
    {
       
int i, j;
        cin >> i >> j;
        cout << (i+j) << endl;
    }    

    return 0;
}

Решението като файл: f123456_0a.cpp

* Не е даден е броя на примерите.

Пример 3: Сума на две числа

Дадени са две числа в интервала [-100, 100].  Напишете програма, която пресмята сумата на числaтa.

Вход
От стандартния вход се въвеждат много примери, на всеки ред са дадени по две числа за събиране.

Изход
За всеки пример от входа на стандартния изход се извежда на отделен ред едно число - сумата на числата от съответния пример от входа.

Пример:
Вход
-10 2
20 3
30 4


Изход
-8
23
34


Решение:
// Николай Киров F12345
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   
int i, j;
    while(cin >> i >> j) cout << (i+j) << endl;
    return 0;
}


Тестване на програмата:
- стандартни случаи;
- гранични случаи;
- минимални и максимални размерности на входа;
- специални случаи;
- НЕ се гледат случаи, които са извън зададените ограничения (НЕ се прави проверка за коректност на входа).

* Големи числа.

Пример 4: Сума на две числа

Дадени са две цели числа в интервала [-10100, 10100].  Напишете програма, която пресмята сумата на числaтa.

Вход
От стандартния вход се въвеждат много примери, на всеки ред са дадени по две числа за събиране.

Изход
За всеки пример от входа на стандартния изход се извежда на отделен ред едно число - сумата на числата от съответния пример от входа

Пример:
Вход
-100000000000000000000000000 1
200000000000000000000000000000000000000 -
200000000000000000000000000000000000000

Изход
-999999999999999999999999999
0

Решение:
// Николай Киров F12345
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

string sum(string s1, string s2)
{
    ......
}

int main()
{
   
string i, j;
    while(cin >> i >> j) cout << sum(i, j) << endl;
    return 0;
}


* Персонализация за входа - участие на число от факултетния номер на студента.

Пример 5: Сума на две числа

Дадени са две числа в интервала [-100, 100].  Напишете програма, която намира сумата на двете числа и факултетния номер на студента.

Вход
От стандартния вход се въвеждат много примери, на всеки ред са дадени по две числа за събиране.

Изход
За всеки пример от входа на стандартния изход на отделен ред се извежда едно число - търсената сума от съответния пример от входа.

Пример:
Вход
-10 2
20 3
30 4


Изход
...

* Използване на генератор на случайни числа.

Пример 6: Сума на две числа
В редица от 100 случайни числа от интервала [-100, 100] да се намери сумата на най-малкото и най-голямото число в редицата.

Вход
От стандартния вход се въвеждат много числа (примери), всяко число задава начална стойност на случайната редица.

Изход
За всеки пример от входа на стандартния изход на отделен ред се извежда едно число - търсената сума от съответния пример от входа.

Пример:
Вход
2
20
33


Изход
5
-1
3

Решение:
// Николай Киров F12345
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

int main()
{
   
int i;
    while(cin >> i)
    {

        srand(i);       
        int mi = 101, ma = -101;
        for (int j=0; j<100; j++)
        {
            int x = rand()%201 - 100;
            if (x > ma) ma = x;
            if (x < mi) mi = x;
        }
        cout << (ma + mi) << endl;
    }
    return 0;
}


* Комбинация от генератор за случайна числа и персоналицазия.
* Големи данни (Big Data): голям вход или дълги числа.