Задачи за тренинг

Задача 7а. [8.2.2]
Двама братя трябва да си поделят комплект от n подаръка. Всеки подарък има стойност цяло положително число. Да се разделят подаръците на две части със стойности  a и b така, че |a - b| да има най-малка стойност.

Вход:
На входа се задават стойностите на подаръците на един ред. Входът съдържа много примери.

Изход:

За всеки пример на нов ред се отпечатват числата  a и b a <= b.

Пример:
3 2 3 2 2 77 89 23 90 11

Решение на примера:
136 166

Разделяне:
11 + 90 + 23 + 2 + 2 + 3 + 2 + 3 = 136
89 + 77  = 166Тествайте решениеята тук:
https://www.hackerrank.com/contests/cscb010-2015-t07/challengesЗадача 7b. [8.2.7]
Да се напише програма за намиране на най-дългата ненамаляваща подредица.

Вход:
На входа се задава числото n - брой на елемнтите на редицата  и след това стойностите на самите елементи - цели числа в интервала [-10, 105].  Входът съдържа много примери.

Изход:

За всеки пример на отделен ред се отпечатва цяло число - дължината на най-дългата ненамаляваща подредица.

Пример:
6
6 6 6 2 2 7
6
1 1 1 1 1 2
15
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
3
4 3 2


Решение на примера:
4
6
8
1

Редиците са: 6 6 6 7; 1 1 1 1 1 2; 1 2 2 2 2 2 2 2 (има и друга); 4.