Задачи за тренинг

Задача 1а. Да се напише програма за превръщане на естествено число от запис в двоична, осмична и шестнадесетична бройни системи в запис в десетична бройна система.

Вход:
На стандартния вход се задава редица от двойки числа (примери), като всяка двойка е на отделен ред. Първото число от двойката е основата на бройната система (може да бъде 2, 8 или 16), в която е записано второто число, което е по-малко от 106.

Изход:

За всеки пример (двойка числа) от входа се извежда едно число на отделен ред - записа на второто число в десетична бройна система.

Пример:
2 1111
16  F
8 1

Решение на примера:
15
15
1

Задача 1b. Да се напише програма, която намира броя на простите числа в даден затворен интервал.

Вход:
Първото число от входа е броят на примерите на входа. Следващите двойки числа  a и b задават интервала, в който ще се търси. Двете числа са цели, положителни,  a < b < 106.

Изход:
За всеки пример от входа се извежда на отделен ред намерения брой.

Пример:
3
1 5
13 14
20 22


Решение на примера:
3
1
0