ПАСПОРТ НА КУРС

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА КУРСА

Програмиране за напреднали

СИГНАТУРА

CSCB010

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

НА КУРСА

……………………………………...

ЛЕКТОР

Николай Киров

ХОРАРИУМ

30 часа

БРОЙ КРЕДИТИ

3

ПРОГРАМА

Информатика

ДЕПАРТАМЕНТ

Информатика

ФАКУЛТЕТ

Базов

 

ВИД НА КУРСА

 

                             АУДИТОРНИ КУРСОВЕ                                                         ИЗВЪНАУДИТОРНИ УЧЕБНИ ФОРМИ 

 

 

 

 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН КУРС ЗА УМЕНИЯ                                                СТАЖ  

 

 

 

 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН КУРС ЗА ЗНАНИЯ                                                 ПРАКТИКА         

х

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС                                                                                       ПРОЕКТ      

 

 

 

 

ЕДНОСЕМЕСТРИАЛЕН КУРС КЪМ ПРОГРАМАТА                                       СЕМИНАР

 

 

 

 

ДВУСЕМЕСТРИАЛЕН КУРС  КЪМ  ПРОГРАМАТА                                        САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА                                              

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

х

 

 

 

РЕДОВНО                                                                                                                                 ДИСТАНЦИОННО

 

ФОРМА НА ПРЕПОДАВАНЕ

0 ч.

%%

 

12 ч.                           

 

ЛЕКЦИЯ                                                                                                            РАБОТА В ГРУПИ                      

12 ч.

 

 

4 ч.

%%

 

ДИСКУСИЯ                                                                                                       ПРАКТИЧЕСКО  ЗАНИМАНИЕ       

 

 

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

ТЕКУЩ КОНТРОЛ

КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ

ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

20

20

20

ТРЕНИНГ

60

60

60

СЪСТЕЗАНИЕ

20

0

0

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

0

20

20

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА  КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

 

 

 

          

 

     

 

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

·         Курсът подготовя студентите по Информатика за решаване на практически задачи, за които се изисква използване на по-сложни алгоритми.

·         Изминава се целия път от поставяне на задачата до анализ на решенията: анализ на данните, преглед на съществуващи алгоритми за решаванети й, избиране на подходящ алгоритъм, модифициране на съществуващ или построяване на нов алгоритъм, избор на структури от данни, програмиране, тестване на програмата, анализ на ефективността на алгоритъма и програмата. 

·         Всички алгоритми се изучават заедно с най-ефективните им практически реализации като програми на С и С++.

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

·         Прости алгоритми, изучавани в средния курс

·         Студентите трябва да знаят да програмират на С и/или С++.

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ

            Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

·         Самостоятелно да разпознават алгоритмични задачи, да използват  литература, да намират ефективни алгоритми за конкретни задачи

2) могат:

·         Да решават на алгоритмични задачи, използвайки готови методи, алгоритми и програми

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

(уеб-базирано обучение, използване на мултимедия, слайдове, учебни филми,CD, албуми и др.)

 

·         използване на мултимедия в лекционна зала

·         използване на Интернет, Мудъл, поддържане на сайт на курса

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ

·         български

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН (за аудиторен курс)

№ на занятие

Заглавие на темата

Форма на преподаване

Брой часове

1

Технология за ефективно програмиране на алгоритми

Практическо занимание

2

2

Оценка и сложност на алгоритми

лекция

2

3

Бройни системи. Прости и съвършени числа

лекция

2

 

 

Практическо занимание

 

4

Редица на Фибоначи. Най-голям общ делител, най-малко общо кратно. Рекурсия

лекция

2

5

Комбинаторни алгоритми.

Практическо занимание

2

6

Сортиране. Търсене

лекция

2

 

Сортиране. Търсене с връщане

Практическо занимание

2

7

Състезание 1

Практическо занимание

0 (5)

8

Обсъждане на задачите от състезанието, резултати, тестове и решения на авторите

Анализ на задачите

Дискусия

2

9

Динамично оптимиране

лекция

2

10

Динамично оптимиране

Практическо занимание

2

13

Графи

лекция

2

 

Задачи върху графи

Практическо занимание

2

14

Състезание 2

Практическо занимание

0 (5)

15

Обсъждане на задачите от състезанието, резултати, тестове и решения на авторите

Анализ на задачите

Дискусия

2

 

 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

·         Преслав Наков, Панайот Добриков, Програмиране = ++Алгоритми; TopTeam Co., 2003, ISBN 954-8905-06-X

 

 

 

 

Дата:  12.08.2012                                                                            Подпис на преподавателя:

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е:

·         Творческа автобиография на преподавателя

 

Образование: висше - Приложна математика, специалност Математическо моделиране в СУ „Св. Климент Охридски”

Научни степени и звания: доктор, специалност Изследване на операците; доцент, специалност Информатика

Четени курсове: Програмиране, Структури от данни, Операционни системи

Основни публикации:

·         N. Kirov, M. Tsvetkov, K. Tsvetkova, Software Tools for Digitization of Astronomical Photographic Plates, Serdica Journal of Computing, 6 (1), (2012), 67-76.

·         K. Kirov, N. Kirov, Folklore Songs Digital Library and Keyword-based Search Engine, Serdica Journal of Computing, (2012).

·         Andreev, N. Kirov, Word Image Matching Based on Hausdorff Distances, Proc. 10th International Conference on Document Analysis and Recognition (2009), 396-400.

·         P. Assenova, N. Kirov, An Approach to a Bachelor program on Network Technologies, Mathematics and Education in Mathematics, 2008, 253-260.

·         J. Djounova, K. Kirov, N. Kirov, Database Structure for Radiation Incidents and for Treatment of Affected People, Scientific Support for the Decision Making in the Security Sector, Editors: O. Kounchev, R. Willems, V. Shalamanov and Tsv. Tsachev. Edited in: NATO Science for Peace and Security Series - D: Information and Communication  Security, vol. 12, 2007, pp. 138-143.

·         N. Kirov, P. Assenova, Student's Itineraries Through Bachelor Degree Programs in NBU, Proceedings of the Third International Workshop "Computer Science and Education", June 9-11, 2007, Borovetz-Sofia, Bulgaria, 57-66.

·         N. Kirov, M. Krastanov, Numerical Solutions of ODEs using Volterra Series, Proceedings of the Second International Workshop "Computer Science and Education", June 4-6, 2006, Borovetz-Sofia, Bulgaria, 105-111. [pdf]

·         К. Иванов, Н. Киров,  Н. Янев, Оптимално разпределение на мандатите на партиите за 40. народно събрание по избирателни райони, Математика и математическо образование, 2006, 70-81