13. Задачи върху графи

Компоненти на свързаност [5.6.1]

Компоненти на силна свързаност в ориентиран граф [5.6.2]

Минимален път в граф [5.4.2]
- Форд-Белман
- Флойд
- Дейкстра (състезателно програмиране)

Dijkstra's algorithm
Дейкстра- ФМИ

- най-дълъг път в ацикличен граф (критичен път)

Хамилтонов цикъл [5.4.4]
- задача за търговския пътник
Travelling salesman problem

Ойлерови цикли [5.4.5]
- Кьонингсбергските мостове
- ОЙЛЕРОВИ ПЪТИЩА В ГРАФ

Задача за китайския пощальон

Максимален поток
- Форд-Фулкерсон

Минимално покриващо дърво [5.7.1]

Spanning tree: http://en.wikipedia.org/wiki/Spanning_tree
http://mst2007.hit.bg/
- Крускал
- Прим

Теория на Графите  http://fmi.wikidot.com/tg

VisuAlgo - visualising data structures and algorithms through animation