CITB201 Обектно ориентирано програмиране (C++)

Преподавател: доц. Николай Киров
e-mail: nkirov<at>nbu.bg

CITB200 Лабораторни упражнения по обектно ориентирано програмиране

Преподаватели: доц. Николай Киров, хон. ас. Кирил Вучков, хон. ас. Велислав Николов, хон.ас. Димитър Драгостинов


Точкова система за оценкаCITB201
Текущо оценяване
CITB200
Текущо оценяване

CITB201
Семестриален изпит
CITB200
Семестриален изпит
Първи тест CITB201 10 -
- -
Втори тест
CITB201 10 -
- -
Трети тест
CITB201 20 -
40 -
Първо домашно
CITB200 10 10
- 10
Второ домашно CITB200 10 10
- 10
Трето домашно CITB200 10 10
- 10
Първо контролно
CITB200 10 10
- -
Второ контролно CITB200 10 10
- -
Tрето контролно CITB200 10 50
20 70
Писмен изпит
CITB201 - -
20 -
Събеседване CITB201 - -
20 -
Допълнителни точки

max 5 max 5
 -  -
Общо:
100 100
100 100


Съответствието между точките и оценките в информационната система на НБУ е следното:
Точки
(max 10)
Оценка

Точки
(max 30)
Оценка
Точки
(max 40)
Оценка

Точки
(max 100)

Оценка
0-4
2.00
                                 
0-14
2.00
                             
0-19
2.00
                         
0-49
2.00
5
3.00

15-16
3.00

20-22
3.00

50-56
3.00
6
3.50

17-18
3.50

23-25
3.50

57-63
3.50
7
4.00

19-21
4.00

26-28
4.00

64-70
4.00
8
5.00

22-23
4.50

29-31
4.50

71-77
4.50
9
5.50

24-25
5.00

32-34
5:00

78-84
5.00
10
6.00

26-27
5.50

35-37
5.50

85-91
5.5028-30
6.00

38-40
6.00

92-100
6.00