ТЕСТ 3

въпросите на теста, един верен и един грешен отговор

Отбележете верните и грешни (относно синтаксис) оператори за дефиниране на променлива.
(да) int dimes = 5;
(не) pen = 2

Определете типа на аритметичните изрази, като използвате следните дефиниции:
    const int N = 66;
  double zen = 6.6


(double) zen - N/5
(int) N%4 + 1

Дадени са дефиниции на следните променливи:
    int ten = 10;
  int nine = 9;
  int eight = 8;

Пресметнете израза и напишете резултата.
(true) ten / nine <= 1
(false) ten % nine >= 2

Отбележете верни и грешни оператори относно клас Employee и обекти от този клас. Обект marry е дефиниран така:
Employee marry("Marry Go Round", 1000.0);

(да) merry.set_salary(2010);
(не) Employee maya = set_salary(2010.00);

Дадена са следните дефиниции:
  string num = "2015";
  const string ABC = "abc";
Отбележете верните и неверните (относно синтаксис) оператори.
(да) cout << num.substr(0,1);
(не) cout << length(ABC);

Напишете стойността на следните изрази (сравнения):
(true) "Harry" < "Hurry";
(false) -2 > 2;
Дадена е следната декларация на функция:
   int verb(double& x, const double y);
Отбележете верните и неверни оператори, съдържащи извикване на функцията. Предполагаме, че променливата mode е дефинирана и има стойност 0.0.
(да) cout << verb(mode, 2.5);
(не) cout << verb(10, mode);

Дадена е следната дефиниция на функция:
int h(int n, int m)
{
     if (n > 10 && m < 10) return n / m; 
   return n * m;

}

Ще отпечата ли следният оператор по-голямо от 10 число?
(да) cout << h(2, 20);
(не) cout << h(2, 2);

Дадена е следната дефиниция на клас
class Test {
public:
   Test();
   Test(string n, int l);
   void read();
   string get_name() const;
   void print() const;
private:
   string name;
   int len;
};
и на глобален обект t от този клас. Отбележете операторите, които могат да се срещат в блока на функцията main.
(да) Test s;
(не) cout << t.name;

Стойността на цялата променлива far е получена от входния поток. Безкраен ли е даденият цикъл?
(да) do far--; while (true);
(не) do far--; while(far > 0);

Напишете "да", ако тялото на цикъла ще се изпълни точно веднъж. Цялата променлива beep има стойност 1.
(да) while(beep == 1) beep++;
(не) while(beep > 0) beep++;

Отбележете верните и грешни оператори за цикъл относно синтаксис. Променливите t, y, h и k са от тип int.
(да) for(t = -1; t < 4; t++) cout << t;
(не) for(k = 1; k < 10) cout << k;

Еквивалентни ли са логическите изрази, дадени като (1) и (2)?
(да) (1) country == "USA" && state != "AK"
    (2) ! (country != "USA" || state == "AK")

(не) (1) country == "USA" && state != "HI"
    (2) ! (country != "USA" && state == "HI")

Имаме:
   double a, x;
 
bool flag1, flag2;
Може ли да се приложат отложени пресмятания за дадения логически израз?
(да) cin.fail() || (a < 0)
(не) !(x >= 0)

Верни ли са дадените твърдения за вектори в езика С++?
(да) Векторът е наредено множество от елементи от един и същи тип.
(не) Валидни стойности за индекси на вектор са от 1 до размера на вектора.

Даден е вектор и стойности на елементите му.
   vector<int> sol(2);
 
sol[0] = 10;
 
sol[1] = 12;
Отбележете верните и грешни оператори.
(да) int k = sol.size();
(не) cin >> sol[2];

Зададена е следната функция:
int main()
{  int count = 0;
   string word;
   while (cin >> word) count++;
   cout << count << " words.\n";
   return 0; 
}
Вярно ли е следното твърдение?
(да) count е име на променлива.
(не) word е глобална променлива.

Даден е клас Big и обект b от този клас.
class Big {
  Big();
  vector<Time> get_t() const
   { return times; }
  void set_t(Time t, int i)
   { times[i] = t; }
private:
  vector<Time> times;
};
Big b;

Конструкторът на класа зарежда 10 стойности на вектора times. Отбележете верните оператори от блока на main.
(да) b.get_t().pop_back();
(не) cout << b.get_t();