CITB100 Програмиране

Кредити: 3
Преподавател: доц.
Николай Киров
e-mail: nkirov<at>nbu.bg

CITB102 Лабораторни упражнения по програмиране

CITB105 Приложения на С++

Credits: 3
Преподаватели: хон.ас. Димитър Драгостинов, хон.ас. Кирил Вучков, хон.ас. Велислав Николов
e-mail:  dimitar.dragostinov<at>gmail.com, kirilvuchkov<at>gmail.com,velislav.nikolov<at>gmail.com


Точкова система за оценкаCITB100
Текущо оценяване
CITB102, CITB105
Текущо оценяване

CITB100
Семестриален изпит
CITB102, CITB105
Семестриален изпит
Първи тест CITB100 10 -
- -
Втори тест
CITB100 10 -
- -
Трети тест
CITB100 20 -
40 -
Първо домашно
CITB102
CITB105
10 10
- 10
Второ домашно CITB102
CITB105
10 10
- 10
Трето домашно CITB102
CITB105
10 10
- 10
Първо контролно
CITB102
CITB105
10 10
- -
Второ контролно CITB102
CITB105
10 10
- -
Tрето контролно CITB102
CITB105
10 50
20 70
Писмен изпит
CITB100
- -
20 -
Събеседване CITB100 - -
20 -
Допълнителни точки

max 5 max 5
 -  -
Общо:
100 100
100 100
Съответствието между точките и оценките в информационната система на НБУ е следното:
Точки
(max 10)
Оценка
    Точки
(max 20)
Оценка
Точки
(max 30)
Оценка

Точки
(max 100)

Оценка
0-4
2.00
                                 
0-9
2.00
                             
0-14
2.00
                         
0-49
2.00
5
3.00

10
3.00

15-16
3.00

50-59
3.00
6
3.50

11-12
3.50

17-18
3.50

60-75
4.00
7
4.00

13-14
4.00

19-21
4.00

76-89
5.00
8
5.00

15
4.50

22-23
4.50

90-100
6.00
9-10
6.00

16
5.00

24-25
5:00


17-18
5.50

26-27
5.50


19-20
6.00

28-30
6.00