Задачи за тренинг

Задача 6а.
Да се напише програма за бързо циклично преместване на буквите в дадена дума.

Вход:
На входа се задава дума (низ, съдържащ само n букви от латинската азбука) и на следващия ред редица от m цели числа  k -
брой на исканите циклични премествания на буквите в думата. Входът съдържа N примери.
.
Изход:

За всяко циклично преместване на нов ред се отпечатва получената дума.

Ограничения:
 0 < n < 1000000
 0 < m < 1000000
-1 < k < 1000000
  0 < N < 100

Пример:
abracadabra
4 1 0
Floccinaucinihilipilification
10 20

Решение на примера:
cadabraabra
bracadabraa

abracadabra
inihilipilificationFloccinauc
ificationFloccinaucinihilipil


Задача 6b.
Да се намери мажорантът на множество от цели числа, като е известно, че такъв съществува.

Дефиниция: Нека е дадено n-елементно мултимножество (т.е. множество, в което се допуска повторение на елементи). Ще казваме, че даден елемент на множеството е негов мажорант, ако се среща строго повече от n/2 пъти.

Вход:
На входа се задава числото n (n < 105) - брой на елементите на множеството и стойностите на самите елементи - цели числа в интервала [-1020, 1020] Входът съдържа много примери.

Изход:

За всеки пример на отделен ред се отпечатва цяло число - мажорантът на множеството.

Пример:
6 6 6 6 6 2 2
6 1 1 1 1 1 1
15
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
3
11111111111111111111 11111111111111111112
11111111111111111111

Решение на примера:
6
1
1
11111111111111111111