Задачи за тренинг

Задача 1а. Да се напише програма за превръщане на естествено число от десетична в троична бройна система и обратно.

Вход:
Задава се редица от двойки числа - първото число е основата на бройната система, а второто - числото за превръщане (по-малко от 106).

Изход:

За всяка двойка числа от входа се извежда двойка числа (на отделен ред) - отново първото число е основата на бройната система, а второто - превърнатото число.

Пример:
10 4
3 1000

3 112200

Решение на примера:
3 11
10 27
10 396


Задача 1b. Да  се напише програма за проверка на хипотезата на Голдбах.

Вход:
Задава се редица от четни числа, не по-големи от 1000.

Изход:
За всяко число от входа се извеждат (на отделен ред) две прости числа, чиято сума е зададеното от входа число. Второто число трябва да е не по-малко от първото.

Пример:
 
6 8 12 22

Решение на примера:
3 3
3 5
5 7
3 19