ТЕСТ 2

въпросите на теста, един верен отговор (да), и един грешен "отговор" (не)

Отбележете синтактично верни/неверни оператори на С++. Предполагаме, че mark е цяла променлива.
(да) if (mark > 1) { mark = 1; }
(не) if [mark == 0] mark--;

Напишете стойността на следните изрази (сравнения):
(да) "Harry" < "Hurry"
(не) 8 < -2

Отбележете верни/грешни твърдения за функции.
(да) Оператор return може да върне стойност на израз.
(не) Всяка функция трябва да съдържа точно един оператор return.

Дадена е следната декларация на функция:
int mark(int n, int& m);
Отбележете верните и неверни оператори, съдържащи извикване на функцията. Предполгаме, че цялата променлива comma е дефинирана и има стойност 0.
(да) cout << mark(10, comma);
(не) cout << mark(comma, 2);

Дадена е следната дефиниция на функция:
int hard(int n)
{
if (n % 3 > 1) return n;
else return n + 1;
}

Ще отпечати ли следният оператор четно число?
(да) cout << hard(2);
(не) cout << hard(4);

Нека info е цяла променлива с текуща стойност 0. Напишете ДА само ако даденият цикъл ще се изпълни само веднъж.
(да) while (info <= 0) info++;
(не) while (info > 0) info--;

Отговорете с ДА ако тялото на цикъла ще се изпълни точно 3 пъти.
(да) i=1; while(i<4) i++;
(не) i=1; while(i<=4) i++;

Отбележете верните твърдения за класове.
(да) Конструктор без параметри се нарича конструктор по подразбиране.
(не) Всяка член-функция има точно един явен параметър.

Отбележете верните декларации на функции, които могат да бъдат конструктори на класове.
(да) Date();
(не) int Time();

Даден е класът
class Product {
public: Product();
Product(string n, double p, int s);
void read();
string get_name() const;
double get_price() const;
void print() const;
private:
string name;
double price;
int score;
};
и обект от този клас p, дефиниран в main. Отбележете операторите, които могат да се срещат в блока на функцията main.
(да) Product q;
(не) string s = p.name;

Отбележете верни/неверни твърдения относно следната дефиниция на функция:
Employee::Employee(string employee_name, int initial_salary)
{
name = employee_name;
salary = initial_salary;
}
(да) Това е дефиниция на конструктор на класа Employee.
(не) initial_salary е частен член на класа Employee.