ТЕСТ 1

въпросите на теста, един верен отговор (да), и един грешен "отговор" (не)

1. Отбележете верните и неверни твърдения за компютрите и програмирането.
(да) Езиците от високо ниво са независими от архитектурата на компютъра.
(не) Асемблер е програмен език от високо ниво.

2. Може ли даденият низ да бъде име на променлива в С++?
(да) dimes
(не) month-day

3. Отбележете верните и грешни (относно синтаксис) оператори за дефиниране на променлива.
(да) int one = 3;
(не) pennies

4. Отбележете верните и неверни оператори за вход и изход. Предполагаме, че всички променливи, използвани в изразите, са дефинирани правилно.
(да) cout << "C++\n";
(не) cout >> n;

5. Отбележете с "да" операторите за присвояване, а останалите предложения с "не". Предполагаме, че k, count и n са int променливи; total и x са double променливи; sub и s са string променливи.
(да) k = k + 1;
(не) int count = 0;

6. Верните (относно синтаксис) аритметични изрази отбележете с "да", останалите - с "не". Всички използвани променливи са от тип int.
(да) h + 1
(не) %h - 2

7. Верните (относно синтаксис) аритметични изрази отбележете с "да", останалите - с "не". Всички използвани променливи са от тип double.
(да) s + t10 / 3
(не) s % t + 1

8. Дадени са следните дефиниции на променливи:
int k = 2;
double x = 0.5;
Пресметнете аритметичните изрази в С++ и отбележете с "да" тези, които имат стойност 10 (цяло число) или 10.0 (число с плаваща точка).
(да) 20 * x
(не) 8 * x + k

9. Дадени са следните дефиниции на цели променливи:
int a1 = 21;
int a2 = 81;
int k = 9;
Пресметнете аритметичните изрази в С++ и отбележете с "да" тези, които имат стойност 9 (цяло число) или 9.0 (число с плаваща точка).
(да) a2/k
(не) a1 - k

10. Отбележете с "да" аритметичните изрази, чийто резултат е от тип double, като използвате следните дефиниции на променливи:
int j = 12;
double z = 0.356;
(да) z + j/2
(не) j%4 + 121

11. Дали даденият оператор е дефиниция на низовата променлива name? Променливата pname е дефинирана преди това и има стойност "YOU".
(да) string name = "ivan";
(не) string name = 3;

12. Дадени са следните дефиниции на низови променливи:
string n = "qwerty";
string m = "123456789";
Отбележете верните и неверните (относно синтаксис) оператори.
(да) cout << n.substr(0,2);
(не) cout << length(m);

13. Познайте верни и грешни оператори с класа Time и дефинирания обект t от този клас.
(да) Time day_begin(0,0,1);
(не) cout << t.get_minutes(t);

14. Познайте верни и грешни оператори относно клас Employee и вече дефиниран обект harry от този клас.
(да) harry.set_salary(3000);
(не) cin >> harry.set_salary();

15. Посочете верни и грешни твърдения за форматиране на изхода.
(да) Манипулаторът setprecision(2) се използва за да зададе точност 2 за числата с плаваща точка.
(не) За да се използват манипулатори е необходимо да се включи заглавния файл iostream.h.