Управляващи оператори - I

** Програмиране на алтернативи (избор на един от няколко варианта).
Пример: Да се намери стойността (в долари) на купчина американски монети (1 penny = 1 цент, 1 nickel = 5 цента, 1 dime = 10 цента, 1 quarter = 25 цента). Купчината съдържа еднакви монети.

// coins5.cpp
#include
<iostream>  #include <string>  using namespace std;  int main()  {  cout << "Enter coin name: ";     string name;     cin >> name;     double value = 0;     if (name == "penny") value = 0.01;     else if (name == "nickel") value = 0.05;     else if (name == "dime") value = 0.10;     else if (name == "quarter") value = 0.25;     else        cout << name << " is not a valid coin name\n";
    cout << "Value = " << value << "\n";
    return 0
В някои случаи редът на алтернативите е важен.
Пример: Една програма, която показва описание на вероятното въздействие на земетресение въз основа на магнитуда му по скалата на Рихтер.
// richter.cpp
#include
<iostream> #include <string> using namespace std; int main() {  cout << "Enter a magnitude on the Richter scale: ";    double richter;    cin >> richter;    if (richter >= 8.0)       cout << "Most structures fall\n";    else if (richter >= 7.0)       cout << "Many buildings destroyed\n";    else if (richter >= 6.0)       cout << "Many buildings considerably damaged, "          << "some collapse\n";    else if (richter >= 4.5)       cout << "Damage to poorly constructed buildings\n";    else if (richter >= 3.5)       cout << "Felt by many people, no destruction\n";    else if (richter >= 0)       cout << "Generally not felt by people\n";    else       cout << "Negative numbers are not valid\n";    return 0; }

** Вложени условни оператори.
Пример: Задача за определяне на годишен данък в САЩ.
Ако сте несемеен
Ако облагаемата сума е над но не повече от данъкът е върху сумата над
0 21400 15% 0
21450 51900 3217.50 + 28% 21450
51900 - 11743.50 + 31% 51900
Ако сте семеен
Ако облагаемата сума е над но не повече от данъкът е върху сумата над
0 35800 15% 0
35800 86500 5370.00 + 28% 35800
86500 - 19566.00 + 31% 86500// tax.cpp
#include
<iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{  const double SINGLE_LEVEL1 = 21450.00;
   const double SINGLE_LEVEL2 = 51900.00;

   const double SINGLE_TAX1 = 3217.50;
   const double SINGLE_TAX2 = 11743.50;

   const double MARRIED_LEVEL1 = 35800.00;
   const double MARRIED_LEVEL2 = 86500.00;

   const double MARRIED_TAX1 = 5370.00;
   const double MARRIED_TAX2 = 19566.00;

   const double RATE1 = 0.15;
   const double RATE2 = 0.28;
   const double RATE3 = 0.31;

   double income;
   cout << "Please enter your income: ";
   cin >> income;

   cout << "Please enter s for single, m for married: ";
   string marital_status;
   cin >> marital_status;

double tax;
   if (marital_status == "s")
   {  if (income <= SINGLE_LEVEL1)
         tax =  RATE1 * income;
      else if (income <= SINGLE_LEVEL2)
         tax = SINGLE_TAX1 + RATE2*(income - SINGLE_LEVEL1);
      else
         tax = SINGLE_TAX2 + RATE3*(income - SINGLE_LEVEL2);
   }
   else
   {  if (income <= MARRIED_LEVEL1)
         tax =  RATE1 * income;
      else if (income <= MARRIED_LEVEL2)
         tax = MARRIED_TAX1 + RATE2*(income - MARRIED_LEVEL1);
      else
         tax = MARRIED_TAX2 + RATE3*(income - MARRIED_LEVEL2);
   }
   cout << "The tax is $" << tax << "\n";
   return 0;
}

** Булеви (логически) операции
Логически константи - възможни са само две стойности:
истина да true 1 изпълнено вярно удовлетворено
лъжа не false 0 нарушено невярно неудовлетворено

Операция конюнкция (и) има стойност истина, ако и двата аргумента са истина.
Пример: Проверка за час и минути.
if (now.get_hours() == homework.get_hours() &&
now.get_minutes() == homework.get_minutes())
cout << "The homework is due right now!\n";
Операция дизюнкция (или) има стойност истина, ако и поне един от двата аргумента е истина.
Пример: Цена на колет от континенталната част на САЩ до Аляска или Хавай.
if (state == "HI" || state == "AK")
shipping_charge = 10.00;

Основни логически операции:
и конюнкция and && бинарна операция
или дизюнкция or || бинарна операция
не отрицание not ! унарна операция

Таблици за стойностите на логическите операции:

A
B
A && B
true
true
true
true
false
false
false
Any
false

A
B
A ||B
true
Any
true
false
true
true
false
false
false

A
!A
true
false
false
true


** Отложени пресмятания
За логическата операция and: ако първият аргумент е false и стойността на операцията е false, независимо от стойността на втория аргумент.
За логическата операция or:  ако първият аргумент е true и стойността на операцията е true, независимо от стойността на втория аргумент.
Затова и двата случая не се проверява стойността на втория аргумент - нарича се отложено пресмятане.

Пример.

cin >> area; 
if (cin.fail() || area < 0) cout << "Input error.\n";
При проверката и грешка във входния поток (първият аргумент на операция or е true) не се проверява условието area < 0.
** Закони на DeMorgan  [Аугуст де Морган (1806-1871)].
Пример: Изпращане на колет от САЩ извън континенталната част, т.е. друга държава или щатите Аляска и Хавай.
if (!(country == "USA" && state != "AK" && state != "HI"))
shipping_charge = 20.00;
Законите на DeMorgan може да се използват за да се опростят тези булеви изрази.
not (A and B)
е също като
not A or not B
not (A or B)
е също като
not A and not B
Проверка с изчерпване на всички случаи - булевите стойности на A и B.
Преобразуване:
state != "AK" && state != "HI"
като
!(state == "AK") && !(state == "HI")
!(state == "AK") && !(state == "HI")
DeMorgan
!(state == "AK" || state == "HI")
!(country == "USA" && !(state == "AK" || state == "HI"))
DeMorgan
!(country == "USA") || (state == "AK" || state == "HI")
и окончателно
country != "USA" || state == "AK" || state == "HI"
с приложение на отложени пресмятания.

** Оператор за цикъл for
Най-често използваната форма на цикъл е:
i = start;
while (i <= end)
{ . . .
i++;
}
За тази форма има специален оператор за цикъл:
for (i = start; i <= end; i++)
Пример: Пресмятане на функцията факториел: n! = 1.2.3.4...n
// forfac.cpp
#include
<iostream>
using namespace std;

long forfac(int n)
{  long product = 1;
   for (int i = 1; i <= n; i++) product = product * i;
return product;
}

int main()
{  cout << "Please enter a number: ";
   int n;
   cin >> n;
   cout << n << "! = " << forfac
(n) << "\n";
   return 0;
}
Цикъл с намаляване на променливата на цикъла.
for (int n = 10; n >= 0; n--) ...
Нарастването или намаляването на стъпката на цикъла може да не е 1.
for (x = -10; x <= 10; x = x + 0.5) ...
Възможно е да се сложат несвързани условия в цикъла.
for (rate = 6; month--; cout << balance) ...
Безкраен цикъл.
for (;;) ...